KR6a0111 佛說相應相可經-西晉-法炬 (master)
No. 111 [No. 99449-450, No. 10120]
《佛說相應可經》


西晉沙門法炬譯


佛在舍衛國請諸比丘,比丘即到。佛告比丘,
[001-0504c]
比丘應:「唯然,從佛聞。」


佛便說:「是不聞者,不聞
者俱,相類、相聚、相應、相可;多聞者,多聞者俱,
相類、相聚、相應、相可。貪婬者,貪婬者俱,相類、
相聚、相應、相可;不貪婬者,不貪婬者俱相類、
相聚、相應、相可。瞋恚者,瞋恚者俱,相類、相聚、
相應、相可;不瞋恚者,不瞋恚者俱,相類、相聚、
相應、相可。愚癡者,愚癡者俱,相類、相聚、相應、
相可;慧者,慧者俱,相類、相聚、相應、相可。布施
者,布施者俱,相類、相聚、相應、相可;慳貪者,慳
貪者俱,相類、相聚、相應、相可。少欲者,少欲者
俱,相類、相聚、相應、相可;多欲者,多欲者俱,相
類、相聚、相應、相可。不持戒者,不持戒者俱,相
類、相聚、相應、相可;持戒者,持戒者俱,相類、相
聚、相應、相可。難給者,難給者俱,相類、相聚、相
應、相可;易給者,易給者俱,相類、相聚、相應、相
可。不知足者,不知足者俱,相類、相聚、相應、相
可;知足者,知足者俱,相類、相聚、相應、相可。不
自守者,不自守者俱,相類、相聚、相應、相可;自
守者,自守者俱,相類、相聚、相應、相可。」


佛說:「比
丘!如是慧人當分別是因緣,可行者行之,不
可行者莫行。」


佛說如是。比丘受行著意。
佛說相應相可經