KR6a0099 雜阿含經-劉宋-求那跋陀羅 (master)
《雜阿含經》卷第二十六


宋天竺三藏求那跋陀羅譯


(六四二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有三根——未
知當知根、知根、無知根。」爾時,世尊即說
偈言:


「 「覺知學地時,
 隨順直道進,
 精進勤方便,
 善自護其心,
 如自知生盡,
 無礙道已知,
 以知解脫已,
 最後得無知,
 不動意解脫,
 一切有能盡,
 諸根悉具足,
 樂於根寂靜,
 持於最後身,
 降伏眾魔怨。」」佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六四三)如是我聞:


一時,佛在舍衛國祇樹
給孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何
謂為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧
根。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉
[026-0182b]
行。


(六四四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。若比
丘於此五根如實善觀察,如實善觀察者,
於三結斷知,謂身見、戒取、疑,是名須陀
洹,不墮惡趣法,決定正向於正覺,七有天
人往生,究竟苦邊。」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(六四五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「於此五根如
實觀察者,不起諸漏,心得離欲解脫,是名
阿羅漢,諸漏已盡,所作已作,離諸重擔,逮
得己利,盡諸有結,正智心善解脫。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六四六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。信根
者,當知是四不壞淨;精進根者,當知是四
正斷;念根者,當知是四念處;定根者,當知
是四禪;慧根者,當知是四聖諦。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六四七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。


「何等
為信根?若比丘於如來所起淨信心,根本
堅固,餘沙門、婆羅門、諸天、魔、梵、沙門、婆羅
門,及餘世間,無能沮壞其心者,是名信
根。


「何等為精進根?已生惡不善法令斷,生
[026-0182c]
欲、方便、攝心、增進;未生惡不善法不起,生欲、
方便、攝心、增進;未生善法令起,生欲、方
便、攝心、增進;已生善法住不忘,修習增廣,
生欲、方便、攝心、增進,是名精進根。


「何等為
念根?若比丘內身身觀住,慇懃方便,正念
正智,調伏世間貪憂;外身、內外身,受、心、法法
觀念住亦如是說,是名念根。


「何等為定
根?若比丘離欲惡不善法,有覺有觀,離生
喜樂,乃至第四禪具足住,是名定根。


「何等
為慧根?若比丘苦聖諦如實知,苦集聖諦、
苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知,是名慧
根。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉
行。


(六四八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若比丘於此五根如實觀察已,於三結
斷知。何等為三?謂身見、戒取、疑。是名須陀
洹,不墮惡趣,決定正向三菩提,七有天人
往生,究竟苦邊。」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(六四九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若比丘於此五根如實觀察已,得盡
諸漏,離欲解脫,是名阿羅漢。諸漏已盡,所
作已作,離諸重擔,逮得己利,盡諸有結,正
智心得解脫。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所
說,歡喜奉行。


(六五〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
[026-0183a]
者:「諸比丘!若我於此信根、信根集、信根
滅、信根滅道跡不如實知者,我終不得
於諸天、魔、梵、沙門、婆羅門中,為出為離,心
離顛倒,亦不得成阿耨多羅三藐三菩提。
如信根,精進根、念根、定根、慧根亦如是
說。


「諸比丘!我於此信根正智如實觀察故,
信根集、信根滅、信根滅道跡正智如實觀察
故,我於諸天、魔、梵、沙門、婆羅門眾中,為出
為離,心離顛倒,成阿耨多羅三藐三菩提。
如信根,精進、念、定、慧根亦如是說。」


佛說
此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「諸比丘!我此信根集、信根沒、信根味、信
根患、信根離不如實知者,我不得於諸天、
魔、梵、沙門、婆羅門眾中,為解脫,為出為離,
心離顛倒,成阿耨多羅三藐三菩提。如是
精進根、念根、定根、慧根亦如是說。


「諸比丘!
我於信根、信根集、信根沒、信根味、信根患、
信根離如實知故,於諸天、魔、梵、沙門、婆羅
門眾中,為解脫,為出為離,心離顛倒,得
成阿耨多羅三藐三菩提。」


佛說此經已,諸
比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若比丘於此五根若利、若滿足,得阿羅
漢。若軟、若劣,得阿那含。若軟、若劣,得斯陀
含。若軟、若劣,得須陀洹。滿足者成滿足事,
不滿足者成不滿足事,於此五根不空無果,
[026-0183b]
若於此五根一切無者,我說彼為外道凡
夫之數。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,
歡喜奉行。


(六五三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若比丘於彼五根增上明利滿足者,得
阿羅漢俱分解脫。若軟、若劣者,得身證。於
彼若軟、若劣,得見到。於彼若軟、若劣,得信
解脫。於彼若軟、若劣,得一種。於彼若軟、若
劣,得斯陀含。於彼若軟、若劣,得家家。於彼
若軟、若劣,得七有。於彼若軟、若劣,得法行。
於彼若軟、若劣,得信行。是名比丘根波羅
蜜因緣知果波羅蜜,果波羅蜜因緣知人
波羅蜜。如是滿足者作滿足事,減少者
作減少事,彼諸根則不空無果,若無此諸
根者,我說彼為作凡夫數。」


佛說此經已,
諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。此
五根,一切皆為慧根所攝受。譬如堂閣眾
材,棟為其首,皆依於棟,以攝持故。如是
五根,慧為其首,以攝持故。」


佛說此經已,
諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。信根
者,當知是四不壞淨;精進根者,當知是四
正斷;念根者,當知是四念處;定根者,當
[026-0183c]
知是四禪;慧根者,當知是四聖諦。此諸功
德,一切皆是慧為其首,以攝持故。」乃至……。說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?信根、精進根、念根、定根、慧根。若聖弟
子成就慧根者,能修信根,依離、依無欲、
依滅、向於捨,是名信根成就,信根成就,
即是慧根。如信根,如是精進根、念根、定根、
慧根亦如是說。是故就此五根,慧根為其
首,以攝持故。譬如堂閣,棟為其首,眾材
所依,以攝持故。如是五根,慧為其首,以
攝持故。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡
喜奉行。


(六五七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?信根、精進根、念根、定根、慧根。若聖弟
子成就信根者,作如是學。聖弟子無始
生死,無明所著,愛所繫,眾生長夜生死,往來
流馳,不知本際,有因故有生死,因永盡
者,則無生死,無明大闇聚障礙,誰般涅槃?
唯苦滅、苦息、清涼、沒。如信根,如是精進根、
念根、定根、慧根亦如是說。此五根,慧為
首,慧所攝持。譬如堂閣,棟為首,棟所攝
持。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉
行。


(六五八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根——信根、
精進根、念根、定根、慧根。何等為信根?謂聖
[026-0184a]
弟子於如來所起信心,根本堅固,諸天、
魔、梵、沙門、婆羅門及諸世間法所不能
壞,是名信根。何等為精進根?謂四正斷。
何等為念根?謂四念處。何等為定根?謂四
禪。何等為慧根?謂四聖諦,此諸功德,皆
以慧為首。譬如堂閣,棟為其首。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六五九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。何
等為信根?若聖弟子於如來發菩提心所
得淨信心,是名信根。何等為精進根?於如
來發菩提心所起精進方便,是名精進根。
何等念根?於如來初發菩提心所起念
根。何等為定根?於如來初發菩提心所
起三昧,是名定根。何等為慧根?於如來初
發菩提心所起智慧,是名慧根。所餘堂閣,
譬如上說。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所
說,歡喜奉行。


(六六〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五根。何等
為五?謂信根、精進根、念根、定根、慧根。於
此五根修習多修習,過去、未來、現在一切
苦斷。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜
奉行。


如苦斷,如是究竟苦邊、苦盡、苦息、苦沒,度
苦流,於縛得解,害諸色,過去、未來、現在一
切漏盡,亦如是說。


(六六一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
[026-0184b]
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有二種力。何等
為二?謂數力及修力。何等為數力?謂聖
弟子空閑林中樹下,作如是思惟:『身惡行,
現法、後世受於惡報。我若行身惡行者,我
當自悔教,他亦悔我,大師亦當悔我,大
德梵行亦當悔我,以法責我惡名流布,身
壞命終,當生惡趣泥犁中。』如是現法後
報,身惡行斷,修身善行。如身惡行,口、意惡
行亦如是說,是名數力。何等為修力?若比
丘學於數力,聖弟子數力成就已,隨得修
力,得修力已,修力滿足。」


佛說此經已,諸比
丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六六二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「聖弟子學數力成就已,貪、恚、癡若節若
盡。如是聖弟子依於數力,盡立數力,隨
得修力,得修力已,修力滿足。」


佛說此經
已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六六三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「何等為修力?謂修四念處。」


佛說此經已,諸
比丘聞佛所說,歡喜奉行。


如四念處,如是修四正斷、四如意足、五根、
五力、七覺分、八聖道分、四道、四法句、止觀,
亦如是說。


(六六四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有三種力。何
等為三?謂信力、精進力、慧力。復次三力。何
等為三?謂信力、念力、慧力。復次三力。何等
[026-0184c]
為三?謂信力、定力、慧力。」


佛說此經已,諸比
丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六六五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有三力,謂信力、
精進力、慧力。如是,比丘!當作是學:『我當
成就信力、精進力、慧力。』」


佛說此經已,諸比
丘聞佛所說,歡喜奉行。


如精進力,念力、定力,亦如是說。


(六六六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有三力——信力、念
力、慧力。何等為信力?謂聖弟子於如來所
入於淨信,根本堅固,諸天、魔、梵、沙門、婆羅
門及諸同法所不能壞,是名信力。何等
為精進力?謂修四正斷。何等為慧力?謂四
聖諦。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜
奉行。


餘二力如上說。


(六六七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有四力。何等為
四?謂信力、精進力、念力、慧力。復次四力——信
力、念力、定力、慧力。復次四力——覺力、精進力、
無罪力、攝力。」


此諸經如上三力說。差別者:
「何等為覺力?於善、不善法如實知,有罪、無
罪,習近、不習近,卑法、勝法,黑法、白法,有分別
法、無分別法,緣起法、非緣起法如實知,是
名覺力。何等為精進力?謂四正斷……」如前廣
說。「何等為無罪力?謂無罪身、口、意,是名無
罪力。何等為攝力?謂四攝事,惠施、愛語、行
利、同利。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡
[026-0185a]
喜奉行。


(六六八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「若最勝施者,謂法施。最勝愛語者,謂善男子
樂聞,應時說法。行利最勝者,諸不信者能
令入信,建立於信;立戒者以淨戒,慳者
以施,惡智者以正智令入建立。同利最勝
者,謂阿羅漢以阿羅漢、阿那含以阿那含、
斯陀含以斯陀含、須陀洹以須陀洹、淨戒者
以淨而授於彼。」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(六六九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若所有法,是眾之所取,一切皆是四攝
事。或有一取施者,或一取愛語者,或一
取行利者,或一取同利者。過去世時,過
去世眾,以有所取者,亦是四攝事。未來世
眾,當有所取者,亦是四攝事。或一取施者,
或一取愛語,或一取行利者,或一取同利。」


爾時,世尊即說偈言:


「 「布施及愛語,
 或有行利者,
 同利諸行生,
 各隨其所應。
 以此攝世間,
 猶車因釭運。
 世無四攝事,
 母恩子養忘,
 亦無父等尊,
 謙下之奉事。
 以有四攝事,
 隨順之法故,
 是故有大士,
 德被於世間。」」佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉
行。
[026-0185b]


(六七〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有四力。何等為
四?謂覺力、精進力、無罪力、攝力……」如上說。「若
比丘成就此四力者,得離五恐怖。何等
五?謂不活恐怖、惡名恐怖、眾中恐怖、死恐
怖、惡趣恐怖,是名五恐怖。」


佛說此經已,
諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「聖弟子成就此四力者,當作是學。我不
畏不活,我何緣畏不活?若身行不淨行、口
不淨行、意不淨行,作諸邪貪,不信、懈怠、不
精進、失念、不定、惡慧、慳、不攝者,彼應畏不
活。我有四力,謂覺力、精進力、無罪力、攝力,
有此四力成就故,不應畏如不活畏。如是
惡名畏、眾中畏、死畏、惡趣畏亦如上說。」說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有四力——覺力、精
進力、無罪力、攝力。何等為覺力?謂慧、大慧、
深慧、難勝慧,是名覺力。何等為精進力?若
於不善法不善數、黑黑數、有罪有罪數、不
應親近不應親近數,離此諸法已,若諸
餘善善數、白白數、無罪無罪數、應親近
應親近數,如此等修習,增上精勤、欲、方便、堪
能,正念正知而學,是名精進力。無罪力、攝
力如上修多羅說。」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(六七三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
[026-0185c]
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五力。何等
為五?信力、精進力、念力、定力、慧力。」


佛說是經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「諸比丘當作是學:『我當勤加精進,成就信
力、精進力、念力、定力、慧力。』」


佛說此經已,諸
比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「彼信力,當知是四不壞淨。精進力者,當知
是四正斷。念力者,當知四念處。定力者,當
知是四禪。慧力者,當知是四聖諦。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「是故,諸比丘!當作是學:『我成就信力、精進
力、念力、定力、慧力。』」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(六七七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五學力。何
等為五?謂信力是學力、精進力是學力、慚
力是學力、愧力是學力、慧力是學力。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「諸比丘!當作是學:『我當成就信力是學
力、成就精進力是學力、成就慙力是學力、
成就愧力是學力、成就慧力是學力。』」


佛說
[026-0186a]
此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六七九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「何等信力是學力?於如來所善入於信,
根本堅固,諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及餘同
法所不能壞。何等為精進力是學力?謂四
正斷……」如前廣說。「何等為慚力是學力?謂羞
恥,恥於起惡不善法諸煩惱數,受諸有熾
然苦報,於未來世生、老、病、死、憂、悲、苦、惱,是
名慚力是學力。何等為愧力是學力?謂諸可
愧事而愧,愧起諸惡不善法煩惱數,受諸
有熾然苦報,於未來世生、老、病、死、憂、悲、苦、
惱,是名愧力是學力。何等為慧力是學力?
謂聖弟子住於智慧,成就世間生滅智慧,
賢聖出厭離,決定正盡苦,是名慧力是學
力。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜
奉行。


(六八〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘,如上所說。差別
者:「是故,諸比丘!當作是學:『我當成就信力
是學力,精進力、慚力、愧力、慧力是學力。』」說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若比丘於善法
若變、若退、若不久住者,他人審以五種白
法來呵責汝。何等為五?言汝不以信入
於善法,若依信者,能離不善法,修諸善
法。汝無精進、無慚、無愧、無慧入於善法
故。若依慧者,能離諸不善法,修諸善法。


「若
[026-0186b]
比丘於正法不變、不退、久住者,他人當以
五種白法來慶慰汝。何等為五?正信入於
善法,若依信者,離不善法,修諸善法,精
進、慚、愧、慧入於善法,若依慧者,離不善
法,修諸善法。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所
說,歡喜奉行。


(六八二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若比丘還戒者、退
戒者,他人當以五種白法來呵責汝。何等
為五?若比丘不以信入於善法,若依信者,
離不善法,修諸善法。不以精進、慙、愧、慧
入於善法;若依慧者,離不善法,修諸善法。
若比丘盡其壽命,純一滿淨,梵行清白者,
他人當以五種白法來慶慰汝……」如上說。


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若比丘若不欲
令惡不善法生者,唯有信善法,若信退滅
者,不信永住,諸不善法則生。乃至欲令惡
不善法不生者,唯有精進、慙、愧、慧,若精進、
慙、愧、慧力退滅,惡慧永住者,惡不善法則
生。若比丘依於信者,則離不善法,修諸善
法,依精進、慚、愧、慧者,則離不善法,修諸
善法。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜
奉行。


(六八四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若比丘於色
生厭、離欲、滅盡、不起、解脫,是名阿羅訶三
藐三佛陀。受、想、行、識亦如是說。若復比丘
[026-0186c]
於色生厭、離欲、不起、解脫者,是名阿羅漢
慧解脫。受、想、行、識亦如是說。諸比丘!如來
應等正覺、阿羅漢慧解脫有何種種別異。」比丘白佛:「世尊是法根、法眼、法依,唯願為
說,諸比丘聞已,當受奉行。」


佛告比丘:「諦聽,
善思,當為汝說。如來、應、等正覺者,先未聞
法,能自覺知,現法自知,得三菩提,於未來
世能說正法,覺諸聲聞,所謂四念處、四正
斷、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分,
是名如來、應、等正覺。所未得法能得,未制
梵行能制,能善知道、善說道,為眾將導,然
後聲聞成就隨法隨道,樂奉大師教誡、教
授,善於正法,是名如來應等正覺、阿羅漢
慧解脫種種別異。


「復次,五學力、如來十力。何
等為學力?謂信力、精進力、念力、定力、慧力。
何等為如來十力?謂如來處非處如實知,是
名如來初力。若成就此力者,如來、應、等正
覺得先佛最勝處智,轉於梵輪,於大眾中
能師子吼而吼。


「復次,如來於過去、未來、現在
業法,受因事報如實知,是名第二如來力。
如來、應、等正覺成就此力,得先佛最勝處,
能轉梵輪,於大眾中作師子吼而吼。


「復次,
如來、應、等正覺禪解脫,三昧正受,染惡清淨,
處淨如實知,是名如來第三力。若此力成就,
如來、應、等正覺得先佛最勝處智,能轉梵
輪,於大眾中師子吼而吼。


「復次,如來知眾
生種種諸根差別如實知,是名如來第四力。
若成就此力,如來、應、等正覺得先佛最勝處
智,能轉梵輪,於大眾中師子吼而吼。


「復次,
[026-0187a]
如來悉知眾生種種意解如實知,是名第
五如來力。若此力成就,如來、應、等正覺得
先佛最勝處智,能轉梵輪,於大眾中師子
吼而吼。


「復次,如來悉知世間眾生種種諸界
如實知,是名第六如來力。若於此力成就,
如來、應、等正覺得先佛最勝處智,能轉梵
輪,於大眾中師子吼而吼。


「復次,如來於一
切至處道如實知,是名第七如來力。若此
力成就,如來、應、等正覺得先佛最勝處智,
能轉梵輪,於大眾中師子吼而吼。


「復次,如
來於過去宿命種種事憶念:『從一生至百
千生,從一劫至百千劫。我爾時於彼生
如是族、如是姓、如是名、如是食、如是苦樂
覺、如是長壽、如是久住、如是壽分齊。我於
彼處死、此處生,彼處生、此處死,如是行、如
是因、如是方。』宿命所更悉如實知,是名第
八如來力。若此力成就,如來、應、等正覺得先
佛最勝處智,能轉梵輪,於大眾中師子吼
而吼。


「復次,如來以天眼淨過於人眼,見眾
生死時、生時,妙色、惡色、下色、上色,向於惡
趣、向於善趣、隨業法受悉如實知:『此眾生
身惡業成就,口、意惡業成就,謗毀賢聖,受
邪見業;以是因緣,身壞命終,墮惡趣,生地
獄中。此眾生身善行,口、意善行,不謗賢聖,
正見業法受;彼因彼緣,身壞命終,生善趣
天上。』悉如實知,是名第九如來力。若此力成
就,如來、應、等正覺得先佛最勝處智,能轉
梵輪,於大眾中師子吼而吼。


「復次,如來諸
漏已盡,無漏心解脫、慧解脫,現法自知身作
[026-0187b]
證:『我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不
受後有。』是名第十如來力。若此力成就,如
來、應、等正覺得先佛最勝處智,能轉梵輪,
於大眾中師子吼而吼。


「如此十力,唯如來
成就,是名如來與聲聞種種差別。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「譬如嬰兒,父母
生已,付其乳母,隨時摩拭,隨時沐浴,隨時
乳晡,隨時消息。若乳母不謹慎者,兒或以
草、以土諸不淨物著其口中,乳母當即教
令除去。能時除却者善,兒不能自却者,乳
母當以左手持其頭,右手探其哽,嬰兒
當時雖苦,乳母要當苦探其哽,為欲令
其子長夜安樂故。」


佛告諸比丘:「若嬰兒長
大,有所識別,復持草、土諸不淨物著口中
不?」


比丘白佛:「不也,世尊!嬰兒長大,有所別
知,尚不以脚觸諸不淨物,況著口中。」


佛告
比丘:「嬰兒小時,乳母隨時料理消息,及其長
大,智慧成就,乳母放捨,不勤消息,以其長
大不自放逸故。如是,比丘!若諸聲聞始學,
智慧未足,如來以法隨時教授而消息之;
若久學智慧深固,如來放捨,不復隨時慇懃
教授,以其智慧成就不放逸故。是故,聲聞
五種學力,如來成就十種智力……」如上廣說。


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「如來有六種
力。若六種力成就,如來、應、等正覺得先佛
[026-0187c]
最勝處智,能轉梵輪,於大眾中師子吼而
吼。謂處非處如實知,如來初力。復次,過去、
未來、現在心樂法受如實知……」如上廣說,「是
名第二如來力。復次,如來禪、解脫、三昧、正
受如實知……」如上廣說,「是名如來第三力。復
次,如來過去種種宿命之事如實知……」如上廣
說,「是名如來第四力。復次,如來天眼淨過於
人眼,見諸眾生死此生彼……」如上廣說,「是名
如來第五力。復次,如來結漏已盡,無漏心解
脫、慧解脫……」如上廣說,乃至「於眾中師子吼
而吼,是名如來第六力。」


佛說此經已,諸比
丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「若有來問我如來處非處力,如如來處
非處智力所知見覺,成等正覺,為彼記說。


「若復來問如來自以樂受智力,如如來自以
樂受智力所知見覺,成等正覺,為彼記說,
是名第二如來智力。


「若有來問如來禪定、
解脫、三昧、正受智力,如如來禪定、解脫、三
昧、正受,為彼記說。


「若有來問宿命所更智
力,如如來宿命所更所知見覺,為彼記說。


「若有來問如來天眼智力,如如來天眼所
見,為彼記說。


「若有來問如來漏盡智力,如
如來漏盡智力所知見覺,為彼記說。」


佛說
此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有七力。何等
為七?信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、
[026-0188a]
慧力。」


爾時,世尊即說偈言:


「 「信力精進力,
 慚力及愧力,
 正念定慧力,
 是說名七力,
 成就七力者,
 得盡諸有漏。」」佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六八九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有七力……」如上
說。差別者:「是故,比丘!當如是學:『我當成就
信力。』如是精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧
力亦當學。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所
說,歡喜奉行。


(六九〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有七力……」如上
說。差別者,爾時,世尊即說偈言:


「 「信力精進力,
 及說慚愧力,
 念力定慧力,
 是名為七力。
 七力成就者,
 疾斷諸有漏。」」佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六九一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有七力。何等為
七?信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力。
何等為信力?於如來所起信心,深入堅固,
諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及餘同法所不能
壞,是名信力。何等為精進力?謂四正斷……」如
上廣說。「何等為慚力?謂恥惡不善法……」如上
說。「何等為愧力?於可愧事愧,愧起惡不
善法……」如上說。「何等為念力?謂四念處……」如上
說。「何等為定力?謂四禪……」如上說。「何等為慧
力?謂四聖諦……」如上說。


佛說此經已,諸比丘
[026-0188b]
聞佛所說,歡喜奉行。


(六九二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有八力。何等
為八?謂自在王者力、斷事大臣力、結恨女
人力、啼泣嬰兒力、毀呰愚人力、審諦[烈-列+里*吉]慧
力、忍辱出家力、計數多聞力。」


佛說此經已,
諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六九三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
者:「謂自在王力者,王者現自在威力。斷事大
臣力者,大臣現斷事之力。結恨女人力
者,女人之法現結恨力。啼泣嬰兒力者,嬰兒
之法現啼泣力。毀呰愚人力者,愚人之法
觸事毀呰。審諦[烈-列+里*吉]慧力者,智慧之人常現審
諦。忍辱出家力者,出家之人常現忍辱。計數
多聞力者,多聞之人常現思惟計數。」


佛說
此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六九四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,尊者舍利弗詣世尊所,稽首禮
足,退坐一面,白佛言:「世尊!漏盡比丘有幾
力?」


佛告舍利弗:「漏盡比丘有八力。何等為
八?謂漏盡比丘心順趣於離、流注於離、
浚輸於離,順趣於出、流注於出、浚[*]輸輸
於出,順趣涅槃、流注涅槃、浚輸涅槃。若
見五欲,猶見火坑。如是見已,於欲念、欲
受、欲著,心不永住,修四念處、四正斷、四如
意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。」


佛說此
經已,尊者舍利弗聞佛所說,歡喜奉行。


(六九五)如尊者舍利弗問經。如是異比丘問
[026-0188c]
佛。


(六九六)問諸比丘經亦如上說。


(六九七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有九力。何等為
九力?謂信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、
慧力、數力、修力。」


佛說此經已,諸比丘聞佛
所說,歡喜奉行。


(六九八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有九力。何等
為九?謂信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、
慧力、數力、修力。何等為信力?於如來所起
正信心,深入堅固……」如上說。「何等為精進力?
謂四正斷……」如上說。「何等為慚力?……」如上說。「何
等為愧力?……」如上說。「何等為念力?謂內身身
觀住……」如上說。「何等為定力?謂四禪。何等為
慧力?謂四聖諦。何等為數力?謂聖弟子若
於閑房、樹下作如是學:『身、口惡行者於現
法後世當受惡報……』」如上廣說。「何等為修
力?謂修四念處……」如前說。


佛說此經已,諸
比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(六九九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有十力。何等
為十?自在王者力、斷事大臣力、機關工巧
力、刀劍賊盜力、怨恨女人力、啼泣嬰兒力、
毀呰愚人力、審諦[烈-列+里*吉]慧力、忍辱出家力、計
數多聞力。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,
歡喜奉行。


(七〇〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別
[026-0189a]
者:「謂自在王力者,王者現自在威力。斷事
大臣力者,大臣現斷事之功力。機關工巧
力,造機關者現其工巧力。刀劍盜賊力,盜
賊必現刀劍力。計數多聞力者,凡思惟計數現多聞之力。」


佛說此經已,諸比丘聞佛
所說,歡喜奉行。


(七〇一)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有十種如來力。
若此力成就,如來、應、等正覺得先佛最勝處,
能轉梵輪,於大眾中師子吼而吼。何等為
十?謂如來處非處如實知,是名初力……」乃至
漏盡,如上說。


佛說此經已,諸比丘聞佛所
說,歡喜奉行。


(七〇二)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘……如上說。差別者:
「若有來問如來處非處智力,如如來處非處
智力所知所見所覺,成等正覺,為彼記說。
如是乃至漏盡智力……」廣說如上。


佛說此經
已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(七〇三)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若所有法,彼彼
意解作證,悉皆如來無畏智所生。若比丘來
為我聲聞,不諂不偽,質直心生,我則教誡、
教授為其說法。晨朝為彼教誡、教授說法,
至日中時得勝進處;若日暮時為彼教誡、
教授說法,至晨朝時得勝進處。如是教授
已,彼生正直心,實則知實、不實知不實,上
則知上、無上則知無上,當知、當見、當得、
當覺者,皆悉了知,斯有是處。


「謂五學力、十
[026-0189b]
種如來力。何等為五學力?謂信力、精進力、
念力、定力、慧力。如來十種力。何等為十?謂
是處如實知非處……」如上十力廣說。「若有來問
處非處智力者,如如來處非處智等正覺
所知所見所覺,為彼記說,乃至漏盡智力,亦
如是說。諸比丘!處非處智力者,我說是定
非不定,乃至漏盡智者,我說是定非不定,
定者正道,非定者邪道。」


佛說此經已,諸比
丘聞佛所說,歡喜奉行。


(七〇四)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若不正思惟者,
未起貪欲蓋則起,已起貪欲蓋重生令增廣;
未起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋則起,已起瞋恚、睡
眠、掉悔、疑蓋重生令增廣。未起念覺支不起,
已起念覺支則退;未起擇法、精進、猗、喜、定、
捨覺支不起,已起擇法、精進、猗、喜、定、捨覺
支則退。


「若比丘正思惟者,未起貪欲蓋不
起,已起貪欲蓋令滅;未起瞋恚、睡眠、掉悔、疑
蓋不起,已起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋則斷。未起
念覺支則起,已起者重生令增廣;未起擇法、
精進、猗、喜、定、捨覺支則起,已起者重生令增
廣。」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉
行。


(七〇五)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五退法。何
等為五?謂貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋,是則退
法。若修習七覺支,多修習令增廣,是則不退
法。何等為七?謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、
猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支,是名不退法。」
[026-0189c]


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(七〇六)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五法,能為
黑闇,能為無目,能為無智,能羸智慧,非
明、非等覺,不轉趣涅槃。何等為五?謂貪欲、
瞋恚、睡眠、掉悔、疑。如此五法能為黑闇,能
為無目,能為無智,非明、非正覺,不轉趣涅
槃。


「若有七覺支,能作大明,能為目,增長智
慧,為明、為正覺,轉趣涅槃。何等為七?謂念
覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、
定覺支、捨覺支。為明、為目,增長智慧,為
明、為正覺,轉趣涅槃。」


佛說此經已,諸比丘
聞佛所說,歡喜奉行。


(七〇七)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「有五障、五
蓋,煩惱於心,能羸智慧,障閡之分,非明、
非正覺,不轉趣涅槃。何等為五?謂貪欲蓋、
瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。如此五蓋,為覆
為蓋,煩惱於心,令智慧羸,為障閡分,
非明、非等覺,不轉趣涅槃。


「若七覺支,非
覆非蓋,不惱於心,增長智慧,為明、為正
覺,轉趣涅槃。何等為七?謂念覺支等……」如上
說,乃至捨覺支。「如此七覺支,非翳非蓋,
不惱於心,增長智慧,為明、為正覺,轉趣
涅槃。」爾時,世尊即說偈曰:


「 「貪欲瞋恚蓋,
 睡眠掉悔疑,
 如此五種蓋,
 增長諸煩惱,
 此五覆世間,
 深著難可度,
 障蔽於眾生,
 令不見正道。
[026-0190a]
 若得七覺支,
 則能為照明,
 唯此真諦言,
 等正覺所說,
 念覺支為首,
 擇法正思惟,
 精進猗喜覺,
 三昧捨覺支,
 如此七覺支,
 牟尼之正道,
 隨順大仙人,
 脫生死怖畏。」」佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(七〇八)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「若族姓子捨
諸世務,出家學道,剃除鬚髮,著袈裟正
信非家,出家學道。如是出家,而於其中,有
愚癡士夫依止聚落城邑,晨朝著衣持鉢,
入村乞食,不善護身,不守根門,不攝其
念,觀察女人少壯好色而生染著,不正思
惟,心馳取相,趣色欲想,為欲心熾盛,燒心
燒身,返俗還戒而自退沒。厭離俗務,出
家學道而反染著,增諸罪業而自破壞,沈
翳沒溺。


「有五種大樹,其種至微,而樹生長
巨大,而能映障眾雜小樹,蔭翳萎悴,不得
生長。何等五?謂揵遮耶樹、迦捭多羅樹、
阿濕波他樹、優曇鉢羅樹、尼拘留他樹。
如是五種心樹,種子至微,而漸漸長大,蔭
覆諸節,能令諸節蔭覆墮臥。何等為五?謂
貪欲蓋漸漸增長,睡眠、掉悔、疑蓋漸漸增
長,以增長故,令善心蔭覆墮臥。


「若修習
七覺支,多修習已,轉成不退。何等為七?謂
念覺支、擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支。如是七
覺支,修習多修習已,轉成不退轉。」


佛說此
經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。
[026-0190b]


(七〇九)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給
孤獨園。


「若比丘專一其心,側聽正法,能斷
五法,修習七法,令其轉進滿足。何等為斷
五法?謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑
蓋,是名五法斷。何等修習七法?謂念覺支、
擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺
支、捨覺支,修此七法,轉進滿足。」


佛說此經
已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


(七一〇)如是我聞:


一時,佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。


爾時,世尊告諸比丘:「聖弟子清淨信
心,專精聽法者,能斷五法,修習七法,令
其滿足。何等為五?謂貪欲蓋,瞋恚、睡眠、掉
悔、疑,此蓋則斷。何等七法?謂念覺支,擇法、
精進、猗、喜、定、捨覺支。此七法修習滿足,淨
信者,謂心解脫;智者,謂慧解脫;貪欲染心
者,不得不樂;無明染心者,慧不清淨。是
故,比丘!離貪欲者心解脫,離無明者慧解
脫。若彼比丘離貪欲,心解脫,得身作證;
離無明,慧解脫,是名比丘斷愛縛結,慢無
間等,究竟苦邊。」


佛說此經已,諸比丘聞
佛所說,歡喜奉行。


(七一一)如是我聞:


一時,佛住王舍城耆闍崛
山中。


時,有無畏王子,日日步涉,仿佯遊
行,來詣佛所,與世尊面相問訊慰勞已,退
坐一面,白佛言:「世尊!有沙門、婆羅門作
如是見,作如是說:『無因、無緣眾生煩惱,無
因、無緣眾生清淨。』世尊復云何?」


佛告無畏:「沙
門、婆羅門為其說,不思而說,愚癡、不辨、
不善,非知思,不知量,作如是說:『無因、無緣
[026-0190c]
眾生煩惱,無因、無緣眾生清淨。』所以者何?有
因、有緣眾生煩惱,有因、有緣眾生清淨故。何
因、何緣眾生煩惱?何因、何緣眾生清淨?謂眾
生貪欲增上,於他財物、他眾具而起貪言:
『此物於我有者,好、不離、愛樂。』於他眾生而
起恨心、兇心,計挍、欲打、欲縛、欲伏,加諸不
道。為造眾難,不捨瞋恚,身睡眠、心懈怠、心
掉動,內不寂靜,心常疑惑,過去疑、未來疑、
現在疑。無畏。如是因、如是緣眾生煩惱。如
是因、如是緣眾生清淨。」


無畏白佛:「瞿曇!一
分之蓋,足煩惱心,況復一切?」無畏白佛:「瞿
曇!何因、何緣眾生清淨?」


佛告無畏:「若婆羅門
有一勝念,決定成就,久時所作,久時所說,
能隨憶念,當於爾時習念覺支。修念覺已,
念覺滿足,念覺滿足已,則於選擇分別思
惟,爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已,擇
法覺支滿足,彼選擇分別思量法已,則精進
方便。精進覺支於此修習,修精進覺支已,
精進覺支滿足,彼精進方便已,則歡喜生,
離諸食想。修喜覺支,修喜覺支已,則喜覺
支滿足,喜覺支滿足已,身心猗息,則修猗
覺支。修猗覺支已,猗覺滿足,身猗息已,則
愛樂,愛樂已心定,則修定覺支。修定覺支
已,定覺滿足,定覺滿足已,貪憂滅,則捨心
生,修捨覺支。修捨覺支已,捨覺支滿足。
如是,無畏!此因、此緣眾生清淨。」


無畏白瞿
曇:「若一分滿足,令眾生清淨,況復一切?」無畏
白佛:「瞿曇!當何名此經?云何奉持?」


佛告
無畏王子:「當名此為覺支經。」


無畏白佛:「瞿
[026-0191a]
曇!此為最勝覺分。瞿曇!我是王子,安樂亦
常求安樂,而希出入,今來上山,四體疲
極,得聞瞿曇說覺支經,悉忘疲勞。」


佛說
此已,王子無畏聞佛所說,歡喜隨喜,從
座起,稽首禮佛足而去。
《雜阿含經》卷第二十六