KR5g0238 長春真人西遊記--李志常 (master)


[000-001a]
長春真人西逰記序群九
長春子盖有道之士中年以來意此老人固
已飛昇變化侣雲將而友鴻濛者久矣恨其
不可得而見也己卯之冬流聞師在海上被
安車之徵眀年春果次於燕駐車玉虛觀始
得一識其面尸居而柴立雷動而風行真異
人也與之言又知博物洽聞扵書無所不讀
由是日益敬聞其風而願執弟子禮者不可
勝計自二三遺老且樂與之游其餘可知也
居無何有龍陽之行及使者再至始啓途而
[000-001b]
西將别道衆請還期語以三載時辛巳夾鍾
之月也迨甲申孟陬師至自西域果如其㫖
識者歎異之自是月七日入居燕京大天長
觀從䟽請也噫今人將事行役出門徬徨有
離别可憐之色師之是行也崎嶇數萬里之
遠際版圖之所不載雨露之所弗霈雖其所
以禮遇之者不爲不厚然勞憊亦甚矣所至
輒徜徉容與以樂山水之勝賦詩談笑視死
生若寒暑於其胸中曾不蔕芥非有道者能
如是乎門人李志常從行者也掇其所歷而
[000-002a]
爲之記凡山川道里之險易水土風氣之差
殊與夫衣服飲食百果草木禽蟲之别粲然
靡不畢載目之曰西逰而徵序扵僕夫以四
海之大萬物之廣耳目未接雖有大智猶不
能遍知而盡識也況四海之外者乎所可考
者傳記而已僕謂是集之行不特新好事者
之聞見又以知至人之出處無可無不可隨
時之義云戊子秋后二日西溪居士孫錫序[000-002b]