KR5g0102 上清太微帝君結帶真文法--陸修靜 (master)


[000-001a]
上清太微帝君結帶真文法一名交帶文出/於太極交帶經
右出洞真第四部卷第三十一陸先生真本
具出色數如左
本科受齋三十日𧵥金八兩鈕九雙按此法
太微帝君清齋玉天受於高上玉皇分靈盟
於九户結中帶於天門投誓信於太空告命
於九玄攝五靈於玉字召萬騎於無間之道
亦曰交落之文也
其法首上部九符即是高上玉皇未兆於九
空之中結自然之精出於玄母之胞澄鍊瓊
[000-001b]
胎以化成九帝之符以黄筆書之北向服之
變形易容得見太微帝君乘飛霞羽蓋遊戲
玄都也
中部九符即是九天清凝之炁結成自然之
章經於九玄之母化生靈文以青筆書之北
向服之得見太微帝君乘空飛行上昇九天

下部五符是五帝未分之初於虚无之中結
空洞之精鍊九玄之母化生成文當以朱筆
書之向西服之而有五色精光乘空飛行上
[000-002a]
昇太清男以白紋女以紫紋令廣九寸長九
尺按次書之其下文云七祖充責萬劫不原
皆如高上紫素盟文者此言依高上之旨已
成真人合度紫素之文也故其首云當傳後
聖得道之人是也上清太微帝君結帶真文法[000-002b]