KR5g0017 太上三五正一盟威籙-- (master)


[001-001a]
太上三五正一盟威籙卷之一遂一
 太上正一童子一將軍籙品第一炁應/正月
  節其日在虚鎮陽平治/冬至後四十五日立春
 太上正一童子十將軍籙品第二炁應/正月
  中其日在危鎮鹿堂治/冬至後六十日雨水
 太上正一一百五十將軍籙品第三炁/應
  二月節其日在室壁鎮鶴鳴/治冬至後七十五日驚蟄
 太上正一三將軍籙品第四炁應二月/中其日在
  奎鎮漓沅治冬至/後九十日春分


[001-001b]
太上正一童子一將軍籙品第一
 鎮陽平治左平炁祭酒屬金在彭/州九隴縣惠虚宿立春正月節
維某年某歲月朔日辰某州郡縣郷里某乙
本命某某月日時生上屬
北斗某星君言被
五炁神童君召某乙素以胎生肉人宿縁有
韋得遇
大道謹齎法信詣
某名山某宫觀投某法師門下拜受
太上正一童子一將軍籙籙中眞吏受佩之
[001-002a]
後一如
科法修行請給謹狀
上仙都直使功曹一人
上仙都正一功曹一人
上仙都治病功曹一人
上仙都左官使者一人
上仙都陽神决吏一人
上仙都狼吏虎賁各十二人
上仙都察奸鉤騎各十二人
上仙都三官僕射各十二人
[001-002b]
上仙都天騶甲卒各十二人
上仙都天丁力士各十二人
上仙都收炁食炁吏十二人
 卷内符圖並朱書
 
 神將金甲青帶


[001-003a]

上靈官直使功曹一人
上靈官正一功曹一人
上靈官治病功曹一人
上靈官左官使者一人
上靈官陽神决吏一人
上靈官狼吏虎賁各十二人
[001-003b]
上靈官察奸鉤騎十二人
上靈官三官僕射十二人
上靈官天騶甲卒十二人
上靈官天丁力士十二人
上靈官收炁食炁吏十二人
  
  金甲緑帶

[001-004a]


 太上正一童子十將軍籙品第二
 鎮鹿堂治右平炁祭酒屬水在漢/州綿竹縣應危宿雨水正月中
某法籙弟子某乙命屬
北斗某星君夙被
五炁神童君召謹齎香信詣
[001-004b]
某法師門下拜受
太上正一童子十將軍籙一如科約律令
上仙都直使功曹一人
上仙都正一功曹一人
上仙都治病功曹一人
上仙都左官使者一人
上仙都陽神决吏一人
上仙都治病陽官太翳吏二人
赤天曆旗剛風騎將軍二人
赤天曆旗剛風左騎將軍二人
[001-005a]
赤天曆旗剛風右騎將軍二人
赤天曆旗剛風將軍二人
赤天曆旗剛風左將軍二人
赤天曆旗剛風右將軍二人
上仙都狼吏虎賁二百四十人
上仙都察姧鈎騎二百四十人
上仙都三官僕射二百四十人
上仙都天騶甲卒二百四十人
上仙都天丁力士二百四十人
上仙都收炁食炁吏二百四十人
[001-005b]
上仙都科車赤符吏二百四十人
上仙都剛風騎置驛馬上章吏各二人

上靈官直使功曹二人
上靈官正一功曹二人
上靈官治病功曹二人
[001-006a]
上靈官左官使者二人
上靈官陽神决吏二人
上靈官治病陽官太翳二人
上靈官中都騎將軍二人
上靈官中都左騎將軍二人
上靈官中都右騎將軍二人
上靈官中都將軍二人
上靈官中都左將軍二人
上靈官中都右將軍二人
上靈官狼吏虎賁二百四十人
[001-006b]
上靈官察奸鉤騎二百四十人
上靈官三官僕射二百四十人
上靈官天騶甲卒三百四十人
上靈官天丁力士二百四十人
上靈官收炁食炁吏二百四十人
上靈官科車赤符吏二百四十人
上靈官剛風騎置驛馬上章吏二人[001-007a]


 上正一上仙百五十將軍籙品第三
 鎮鶴鳴治左長炁祭酒屬金在邛州/大邑縣應室壁二宿驚蟄二月節
某法籙弟子某乙命屬
北斗某星君奉法以來專勤不替在道日新

[001-007b]
太上高皇帝王神炁不能自分别詣自實
悉言被
无下九老北中狄君召即日聽署修行有功
求受
太上正一上仙百五十將軍籙要當扶助一
依科約不敢有違請給謹詞
上仙都直使功曹十五人
上仙都正一功曹十五人
上仙都治病功曹十五人
上仙都左官功曹十五人
[001-008a]
上仙都右官功曹十五人
上仙都陽神決吏十五人
上仙都陽神治病功曹十五人
上仙都隂神決吏十五人
上仙都隂神治病功曹十五人
上仙都治病陽官太醫吏十五人
上仙都治病隂官太醫吏十五人
赤天曆旗剛風將軍五人
赤天曆旗剛風左將軍五人
赤天曆旗剛風右將軍五人
[001-008b]
赤天曆旗剛風中官大將軍五人
赤天曆旗剛風中宫左將軍五人
赤天曆旗剛風中宫右將軍五人
赤天曆旗剛風大驛將軍五人
赤天曆旗剛風都驛將軍五人
赤天曆旗剛風左驛將軍五人
赤天曆旗剛風右驛將軍五人
赤天曆旗左剛風官騎將軍五人
赤天曆旗右剛風官騎將軍五人
赤天曆旗剛風左騎將軍五人
[001-009a]
赤天曆旗剛風右騎將軍五人
上仙都郞吏虎賁千二百人
上仙都察姧鉤騎千二百人
上仙都三官僕射千二百人
上仙都天騶甲卒千二百人
上仙都天丁力士千二百人
上仙都收炁食炁吏六十人
上仙都收神食神吏六十人
上仙都收鬼食鬼吏六十人
上仙都收邪食邪吏六十人
[001-009b]
上仙都收毒食毒吏六十人
上仙都收兇食兇吏六十人
上仙都收精食精吏六十人
上仙都收瘟食瘟吏六十人
上仙都科車赤符吏六十人
上仙都剛風騎置驛馬上章吏二人

[001-010a]
上靈官直使功曹十五人
上靈官正一功曹十五人
上靈官治病功曹十五人
上靈官左官使者十五人
上靈官右官使者十五人
上靈官陽神决吏十五人
上靈官隂神决吏十五人
上靈官陽官治病功曹十五人
上靈官隂官治病功曹十五人
上靈官治病陽官太醫吏十五人
[001-010b]
上靈官治病隂官太醫吏十五人
上靈官驛騎將軍五人
上靈官左驛騎將軍五人
上靈官右驛騎將軍五人
上靈官都官驛騎將軍五人
上靈官左都官驛騎將軍五人
上靈官右都官驛騎將軍五人
上靈官都官將軍五人
上靈官左都官將軍五人
上靈官右都官將軍五人
[001-011a]
上靈官都督將軍五人
上靈官左都督將軍五人
上靈官右都督將軍五人
上靈官中騎將軍五人
上靈官中騎左將軍五人
上靈官中騎右將軍五人
上靈官狼吏虎賁千二百人
上靈官察娃鉤騎千二百人
上靈官都官僕射千二百人
上靈官天騶甲卒千二百人
[001-011b]
上靈官天丁力士千二百人
上靈官收炁食炁吏六十人
上靈官收神食神吏六十人
上靈官收鬼食鬼吏六十人
上靈官收邪食邪吏六十人
上靈官收毒食毒吏六十人
上靈官科車赤符吏六十人
上靈官剛風騎置驛馬上章吏二人[001-012a][001-012b]
太上正一三將軍籙品第四
 鎮漓沅治右長炁祭酒屬土在彭/州九隴縣應奎宿春分二月中
某法籙弟子某乙命屬
北斗某星君奉
道勤修勸化有功精誠不懈在道日新素被
太元三炁君召某乙即日聽署依
天師舊儀齎信拜受
太上老君左右中三將軍兵士都九千萬衆
附身律令
左上仙蔽身大將軍一人姓唐名宏字文明
[001-013a]
身長七十二丈赤幘大冠單衣手執金符帶
劍從兵三十萬衆從五炁浮雲中下入某左
腎中生百脉進益某身
  赤幘黃袍皂縁朱履[001-013b]


右上靈隱影大將軍一人姓葛名雍字文度
身長七十二丈赤幘大冠單衣手執金剛玉
戟帶劍從兵三千萬衆乘赤炁浮雲下入某
右腎中生百脉進益某身
  赤幘紅袍皁縁紅帶朱履
[001-014a]
中上仙藏形大將軍一人姓周名武字文剛
身長九十二丈赤幘大冠單衣手執朱陽之
節帶剱從兵三千萬衆乘三五赤炁浮雲下
[001-014b]
入某身中進益某身
  赤幘黄袍皁縁朱履  


[001-015a]太上三五正一盟威籙卷之一
[001-015b]