KR5c0360 御制真武廟碑-明-成祖 (master)


[000-001a]
御製眞武廟碑
 朕惟凡有功德於國者無間於幽冥必有
 酬報之典天人之際理一無二惟
 北極玄天上帝眞武之神其有功德於我
 國家者大矣昔朕
皇考太祖髙皇帝乗運龍飛平定天下雖文
 武之臣克恊謀住實神有以相之肆朕肅
 靖内難雖亦文武不二心之臣疏附先後
 奔走禦侮而神之隂翊黙賛掌握樞機斡
 運洪化擊電鞭霆風驅雲駛陟降左右流
[000-001b]
 動揮霍濯濯洋洋繽繽紛紛翕歘恍惚迹
 尤顯著神用天休莫能紀極今夫臣鄰之
 功揆厥上下凡近易見故報之亦易若夫
 神之宏功偉烈行乎天地統乎隂陽充周
 普遍幽深玄遠窈乎莫測浩乎難窮而報
 之爲實難不有爲永久之圖則亦無以稱
 朕之心焉甞以武當山神之修眞凝道超
 舉升化之地巳命創建宫觀永永祀神上
 以資薦
皇考
[000-002a]
皇妣在天之靈下爲天下生靈祈豐年綏福
 履自經始至于吿成之日神顯靈應嘉生
 屢臻異覩殊觀千態萬狀言難鏧述筆莫
 殫紀雖有善巧者亦莫能形容其彷彿也
 稽諸載籍曠乎前聞夫以神之昭貺於朕
 者又若此抑朕復何以爲神之報哉其不
 尤難矣乎顧惟址京天下之都會乃神常
 翊相予於艱難之地其可無廟宇爲神攸
 樓與臣民祝祈𠋣庇之所遂差吉創建崇
 殿脩廡締搆維新亢爽髙明䂓模弘䆳神
[000-002b]
 靈感孚來遊來止星麾飊馭飄颻旖旎儼
 然視瞻歳時蠲潔以䖍祀事庶幾朝夕神
 保無斁雖然神之佑相於朕者固不係乎
 報不報而朕心之拳拳不巳者故無所用
 其至惟盡其誠而巳然則神之爲貺亦豈
 啻北而止覆而爲雲澤而爲雨鼔之爲雷
 霆明之爲日月驅祅殄沴無水旱札瘥以
 生夫萬物者其癊庇於吾民又豈有窮乎
 於是爲文以記之并系以詩白
 先天始氣五靈君玄老太隂實化成察微
[000-003a]
 知遠生神靈修眞内錬心志寧濳契太虛
 感玉清功满道備乗龍行歸根復位以顯
 名天地悠久日月并神昭功德翊我明手
 握化機佐運興武當毓秀何崢嶸琳宫仙
 舘敞瑶瓊用報神貺表孝情神敷嘉錫備
 休徴翼翼寢廟建址京人徼貺兮神幪帡
 晨鍾暮鼓聲鏗鍧神之來兮風泠泠駕飛
 龍兮驅流星飄翠蓋兮翳霓旌八鸞九鳳
 先後迎倏而來兮急而升劔光吐納隂陽
 精焱爲電兮擊爲霆陶鑄萬彚無留停祥
[000-003b]
 風甘雨宣和平髙冝黍兮下冝杭祛祅蕩
 札民物亨清酤進兮肴核馨報萬祀兮毖
 一誠
 永樂十三年八月十三日