KR5c0345 玄霜掌上錄-唐- (master)


[000-001a]
玄霜掌上録
夫玄霜者一名女玄霜二名瓊漿三名玉液
四名地母乳五名甘露漿六名九轉隂丹七
名醍醐酥自古神仙雖餌金丹无不修此隂
丹且如黒鉛屬水其数一一生二二生三三
能生萬物豈不因隂陽者哉夫大丹者是隂
陽龍虎即生時龍虎及至修鍊了號爲正陽
如此即孤陽也旣是孤陽不可立身須假隂
丹而相負以爲梯航也其數隨隂陽數用九
也若論津潤五藏灌注華蓋上添泥丸下補
[000-001b]
精光大藥不得玄霜服久而難見其功大丹
出於契中隂元玄霜出自袐籙所以術士難
知也今具修隂丹白靈玄霜法
取上好黑鉛一生者二斤汞半斤先於銚子
中撲鉛令細絶灰便将汞投在鉛中熟攪瀉
作碢子大小臨時用瓷瓶子一口表裏通油
者便取上好醋五升貯在瓶内即於穩便房
内又須明室向陽處下手制作假陽極之時
當合道氣也便安瓶子於土坑内其口與地
平将鉛堝安瓶口上更以紙三四重紙上又
[000-002a]
安瓷椀蓋之若是陽極時七日一度取出其
碢上如垂雪倒懸見風良久自硬掃取後其
瓶内醋損即須換如此重重取至一斤霜即
於瓷椀内入甜漿水用柳木槌殺研漸漸入
漿水如麺糊末在椀四面安在飰甑中蒸蒸
了又研以清水淘澄乾又用清水殺研末在
椀上土甑内又蒸又研淘准此法五度入飰
甑四度入土甑蒸之其土甑蒸時椀口上別
用一口椀合之如此九轉足即須用熟絹袋
清水於銀器中擺過候一伏時却用清水濕
[000-002b]
綿蓋器口日内曬乾掃下又用柳木搥研了
其色如春雪如麺勃其味甜澹甘美捻在口
中冷如春冰若有人修得者以蜜丸如梧桐
子大日服五丸至一嵗萬病不侵經夏不渴
但洗頭生油調塗頂須㬰至脚心自冷神功
難述若引大丹返老爲少蓋由津液行也孫
氏歌曰玄白霜玄白霜龍虎君中立爲長萬
物不從隂所生即問孤陽何處養


玄霜掌上錄