KR5c0138 莊子注-晉-郭象 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十四
 荘子注    道家𩔖
 提要
  臣/等謹案莊子注十卷晉郭象注象字子元
  河南人辟司徒掾稍遷至黄門侍郎束海王
  越引為太傅主簿事迹具晉書本傳劉義慶
  世說新語曰注荘子者數十家莫能究其㫖
  統向秀於舊注外别為解義妙演奇致大暢
[000-1b]
  元風惟秋水至樂二篇未竟而秀卒秀子幼
  其義零落然頗有别本遷流象為人行薄以
  秀義不傳於世遂竊以為己注乃自注秋水
  至樂二篇又易馬蹄一篇其餘衆篇或㸃定
  文句而已其後秀義别本出故今有向郭二
  荘其義一也晉書象本傳亦采是文絶無異
  語錢曽讀書敏求記謂世代遼逺傳聞異詞
  晉書所云恐未必信案向秀之注陳振孫稱
[000-2a]
  宋代已不傳但時見陸氏⬤文今以釋文所
  載校之如逍遥逰有蓬之心句釋文郭向並
  引絶不相同胠篋篇聖人不死大盗不止句
  釋文引向注二十八字又為之斗斛以量之
  句釋文引向注十六字郭本皆無然其餘皆
  互相出入又張湛列子注中凡文與荘子相
  同者亦兼引向郭二注所載達生篇佝僂丈
  人承蜩一條向注與郭一字不異應帝王篇
[000-2b]
  神巫季咸一章皆棄而走句向郭相同列子
  見之而心醉句向注曰迷惑其道也而又奚
  卵焉句向注六十二字郭注皆無之故使人
  得而相汝句郭注多七字示之以地文句向
  注塊然如土也郭注無之是殆見吾杜徳機
  句鄉吾示之以天壤句名實不入句向郭並
  同是殆見吾善者機也句向注多九字子之
  先生坐不齋句向注二十二字郭注無之鄉
[000-3a]
  吾示之以太沖莫勝句郭改其末句淵有九
  名以處三焉句郭増其首十六字尾五十一
  字鄉吾示之以未始出吾宗句故逃也句食
  狶如食人句向郭並同於事無與親以下則
  並大同小異是所謂竊據向書㸃定文句者
  殆非無證又秋水篇與道大蹇句釋文云蹇
  向紀輦反則此篇向亦有注併世說所云象
  自注秋水至樂二篇者尚未必實録矣錢曽
[000-3b]
  乃曲為之觧何哉考劉孝標世說注引逍遥
  逰向郭義各一條今本無之讓王篇惟注三
  條漁父篇惟注一條盗跖篇惟注三十八字
  說劍篇惟注七字似不應簡畧至此疑有所
  脫佚又列子生物者不生化物者不化二句
  張湛注曰荘子亦有此文併引向秀注一條
  而今本荘子皆無則是併正文亦有所遺漏
  蓋其亡已久今已不可復考矣乾隆四十六
[000-4a]
  年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-5a]
莊子注原序
夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而
獨應者也夫應而非㑹則雖當無用言非物事則雖髙
不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可
謂知無心者也夫心無為則隨感而應應隨其時言唯
謹爾故與化為體流萬代而㝠物豈曽設對獨遘而㳺
談乎方外哉此其所以不經而為百家之冠也然莊生
雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生
[000-5b]
之變而明内聖外王之道上知造化無物下知有物之
自造也其言宏綽其㫖𤣥妙至至之道融微㫖雅泰然
遣放放而不傲故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其
大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而㳺乎混茫至人極乎無
親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其
光則其朴自成是以神器獨化於𤣥冥之境而源流深
長也故其長波之所蕩髙風之所扇暢乎物宜適乎民
願𢎞其鄙觧其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀
[000-6a]
其書超然自以為己當經崑崙涉太虛而㳺惚怳之庭
矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流
彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其逺情
而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也
晉郭象撰