KR5c0109 道德真經註(五)--林志堅 (master)


[000-001a]
道德經註序絲一
道尊德貴天地覆載無窮古聖先賢經典註
釋良多出生入死名爲修身之法無爲而化
深乃治世之方明心見性之人乃知谷神不
死一章最佳治國安民之士故解以正治國
一篇深妙人生於世莫過如此余因閒暇之
時靜觀聖賢之妙典豈悟造化之淵源愚意
忘自以假太上老君道德經典始終相因以
正經註于正經之下以經解經略知經意豈
能表裏相通熟讀玩味自然解悟正經之玄
[000-001b]
妙入道之門户立德之根基可謂明矣司馬
光曰非常之道故非常人之所知朱文公曰
道而可道則非常道名而可名則非常名余
常切思自見者不明自是者不彰愚意不避
僣越之愆互相引證豈爲序註何能盡善也
歟候來之君子見之勿吝必須删削以求斤
正深爲良矣元至正歲次甲午孟夏吉日廣
陵仁齋林志堅序[000-002a]
道之尊德之貴而常自然道可道非常道吾
不知其名字之曰道名可名非常名道隱無
名無名天地之始天下有始以爲天下母一
生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖
氣以爲和知和曰常知常容容乃公公乃王
王乃天天乃道道法自然
天之道利而不害其猶張弓乎高者抑之下
者舉之不足者與之有餘者損之人之道則
不然孰能有餘以奉天下唯有道者萬物作
而不辭生而不有爲而不恃長而不宰是謂
[000-002b]
玄德
聖人之道爲而不爭抱一爲天下式美言可
以市尊行可以加人人之不善何棄之有常
善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂
襲明故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬
不如坐進此道功成名遂身退天之道
蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲
兵兒無投其角虎無所措爪兵無所容其刃
夫何故以其無死地專氣致柔能嬰兒塞其
兊閉其門虚其心實其腹弱其志强其骨是
[000-003a]
謂深根固蔕長生乆視之道
治大國若烹小鮮大者宜爲下不敢以取强
以道蒞天下其鬼不神以道佐人主者不以
兵强天下其事好還夫佳兵者不祥之器非
君子之器不得已而用之用兵有言吾不敢
爲主而爲客不敢進寸而退尺夫何故舍後
且先者死矣故聖人云我無爲而民自化我
無事而民自富我無欲而民自樸我好靜而
民自正不欲以靜天下將自定
 夫正經何以爲序乎曰道者生萬物之宗
[000-003b]
 祖判天地之根元道在天地之先生天生
 地自古長存之道故道之尊爲序之首道
 生一一生二陰陽既判輕清爲天重濁爲
 地故天之道次之二生三陰陽升降中間
 成人故聖人之道次之三才備矣是以修
 身爲本故蓋聞善攝生者次之修身以至
 於治國平天下故治大國若烹小鮮次之
 用之則充乎天地之間卷之則藏乎六合
 之内事有終始物有本末以正經故爲序
 之而已矣