KR5a0247 西山群仙會真記-北宋-施肩吾 (master)


[001-001a]
西山群仙會眞記卷之一
   清虚洞天華陽眞人施肩吾希聖撰
   三仙門弟子天下都閑客李竦全美編
   識道
葛仙翁曰天下無二道殊途而同歸聖人無兩
心百慮而一致古今一道聖賢同心逮夫道
原既判心識自分談道者强自分别同流異
派摘葉尋枝自爲見解以獨立教門萬物之
理既不能窮一己之性胡爲而盡如釋子殢
于頑空乃以今世求於後世儒者執於見在
[001-001b]
遂以少年榮爲老年殊不知先聖之行道存
乎一心也
西山記曰吕先生言幼習儒業長好性宗修
天爵而棄人爵鄙頑空而悟眞空天爵止於
人事眞空不離因縁
葛仙翁曰以五常言道止得其緒餘用三乗
見性難窮其根蔕是知道不疏於儒釋儒釋
自疏於大道歷古及今聰明有識之士莫不
留心清虚而志在玄元也迨以安樂延年次
以長生不死默盜天機當爲己用自人昇仙
[001-002a]
而爲天宫何止儒者之虚榮於當年由百歲
延而及萬年何同釋子之因報于後世修眞
者邪正不可辯也欲識大道三教中太上爲
先一身之外更何求也
   識法
太上隱書曰法本無法理歸自然心因境亂
法本心生立法之意救補已失而防於未萌
故三千六百法養命數十家三千六百法者
十年之期養命數十家者天一地二天三地
四天五地六天七地八天九地十一三五七
[001-002b]
九五行之陽數二四六八十五行之陰數大
道分而爲二炁二炁裂而爲五行大而爲天
地明而爲日月靈而爲人莫不禀二炁而生
五行運五行一而貫三才也
西山記曰華佗觀五禽之戲而作導引以爲
人之乆逸而炁滯血凝故屈體勞形使榮衛
通暢後人因之名爲般運欲求超脱誤矣昔
陳義遺女於道乆餓而學龜之吐納得終年
不死後人因之名爲服炁欲求丹藥誤也張
紹審五味之亂人眞液一臟好而一臟惡一
[001-003a]
炁盛而一炁弱故罷五味而素且淡之後人
因以名爲休糧誤也劉洞知眞陽眞陰有餘
則引其子不足則殺其鬼補且瀉之也後世
因以探日精月華取天地正炁誤也
昔廣成子教黄帝房中之術恐走失眞炁而
虧修養之宜止欲禦敵可欲之境不說探戰
有功而奪婦人之炁後人因之以謂人補人
採炁還精損人害己以望長生誤也
廣成子教黄帝依法修養乆不見功於崆峒
山凡以内事爲法則鍊外丹以補乆虚積傷
[001-003b]
之損後人因之以無情金石煅鍊于煙焰之
中分胎見寳欲餌之以求上昇或不死延年
誤也
扁鵲解靈樞以鼻引清炁口吐濁炁留之二
十四息爲一兩火以鍊眞鈆如戲蘂而曰陽
胎鍊眞汞如含蓮而曰陰胎胎在息住息住
神存可以留形住世積而入聖超凡後人因
之以多入少出欲聚炁爲胎閉息爲法誤也
九仙經言病大用火病小用水用火則納炁
復升於身眞炁遍于四大陰鬼邪魔望之不
[001-004a]
敢近也用水則納炁而復升於身炁透水如
湧泉定中以意送在所病之處炁血涌流自
無滯礙後人因之而獨坐閉炁以舌爲轆轤
左旋右攪收歛餘津漱而咽之復隨腸胃傳
送于外乃曰澆灌以長黄芽欲爲大藥誤也
通玄眞經云守無爲之道得自然之理清而
不濁靜而後動移神於希夷之域保形於仁
壽之途一念不生萬惑俱息長生延年安閑
自樂後人因之不悟擇靜絶跡默默忘機終
年竟不見功誤也
[001-004b]
靈寳内觀經曰外境不入内境不出神識自
守閉目内視降君火于下田布黄雲于四大
笙簧車騎羅列往來自得壺中之趣後人因
之形如槁木心若死灰謹守頑空失於昏寂
陰靈出于天門止于投胎就舍誤也
又有開頂縮龜住山識性燒鍊看讀布施供
養非徒無益而又害之是少識無知之徒自
生小法旁門互相授受迷惑後來至使大道
日遠日疏殊不知仰視俯察默合天地陰陽
升降之宜日月魂魄往來之理一炁初浮識
[001-005a]
自己之陰陽五行既分交自己之水火火中
有水水中有火火上負陰恍恍惚惚其物爲
眞一之水水上抱陽杳杳㝠㝠其精爲正陽
之炁二炁交媾結成内藥養就金丹可爲陸
地神仙者也
   識人
上清玄格曰大道似不肖盛德若不足韜光
晦迹自衛其身人不知也道未足於己言己
輕於人事未充於内驕己見乎外好勝於人
人不知也修眞之士識人爲先務當其取士
[001-005b]
也聽其言而觀其行及其求法也察其理而
驗其功勿以人而廢言防其大辯若訥者匆
以言而用人防其善爲說辭者或大醇而小
疵始愚而終聖修眞之士亦有知人之鑑不
可不奉無上之道也
西山記曰古今賢聖雖有兼人之智普照之
明未嘗不先求于人謂務學而不如務求師
師人之模範也黄帝求赤松子半年方得中
戒經止于防外行之失劉安玉師玉道原終
年始得小術法又不言修養之事陰長生不
[001-006a]
以馬明生乆病而怠其志葛稚川不以鄭思
遠家法而誨于人耳朱度胡氏而始終如一
方昉遇金華而遠近相隨張夢乾三遇海蟾
方得三乗之法解志一一見旌陽盡授九轉
之功玉猛見長壽大仙談笑之間而識破大
道梅福遇大洞眞君步趣之次而訣盡天機
歷古非無神仙以入南洲然修眞之士不遇
者於識人之際不明也其或道貌古顔辯辭
利口者始謂得神仙悠乆始知常俗之輩學
而不遇一也或業重福薄不信天機輕命重
[001-006b]
財甘爲下鬼録人纖惡棄人大善雖見其人
不聽其言雖聽其言不納其理終無所得仙
凡自隔遇而不得二也或博學篤志切問近
思縱得眞訣自生懈怠悦須臾厭持乆朝爲
夕改坐望立成得而不守三也又况交結狂
徒搜尋異論廢時亂日何以成功古人上士
始也博覽丹書次以遍參道友以道對言所
參無異論以人合道所師無狂徒嗟愚而自
專賢否不辯賤而自用邪正不分論識人之
去就不可勝舉也故古今上聖眞人未修鍊
[001-007a]
先修養故曰沐浴不可當風若幽室靜房閉
目㝠心伸身正坐使元炁上昇通滿四大上
入泥丸此眞沐眞浴萬倍于外之水火也又
曰不欲遠唾以損炁不欲疾步以損筋不欲
極視而昏精不欲極聽而傷腎不欲乆立而
傷骨不欲乆卧而傷肉多睡濁神頻醉散炁
多汗損血力困傷形奔車走馬炁亂而神驚
望高登峻魄散而魂飛養形之道安而不勞
勞而不乏其力靜而不撓撓而不亂其炁外
有所補内有所益然後識五行以保全冲和
[001-007b]
之炁外固内眞兩皆得趣可以長乆矣
   識時
洞玄經曰有形者不能無名有名者難迯於
數大則天地陰陽昇降不失其宜明則日月
魂魄往來自有其度差之毫末失之顛倒陰
陽有愆伏則四序亂而不能生成萬物寒暑
代謝則八候差而不能運轉一炁人爲萬物
之貴一炁之靈大則取象乎天地無乖升降
之宜明則取法乎日月不亂經營之度定之
以時應之以數於道也夫何遠哉
[001-008a]
西山記曰大道無形生育天地温凉寒暑以
年一交合交合不失其時一年之後有一年
大道無情運行日月弦望晦朔一月一往來
往來不失其時一月之後有一月大道無名
長養萬物勿謂春生夏長也而梅艶菊芳勿
謂秋收冬藏也而栢實松茂因時日受炁因
炁發生無知之草木如是最靈而爲人者胡
不順養眞性而修鍊形軀耶鶴知夜半燕識
戊己因陰感陽縁水避土蛇於巳日不過道
鶯於春時自出谷無識之禽獸如是最貴而
[001-008b]
爲人者何不順時養元陽而收藏眞氣耶嗟
無知之徒自炁足之後走失耗散八百一十
丈元炁乆乆而損豈知眞炁大運隨天春在
肝夏在心秋在肺冬在腎元炁小運隨日子
在腎卯在肝午在心酉在肺天地之春夏秋
冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉正相合
也冬陰也陰中陽生而爲温則曰春也是陽
爲主而陰爲客陽中又陽生而爲熱則曰夏
也夏陽也陽中陰生而爲凉則曰秋也是陰
爲主而陽爲客陰中又陰生而爲寒則曰冬
[001-009a]
也此天地之四時矣旦則暗也魄中魂生而
爲明則曰上弦上弦之後魂爲體而魄爲用
魂中又魂生而曰望矣望則明也魂中魄生
而爲暗則曰下弦下弦之後魄爲體而魂爲
用魄中又魄生而曰晦矣是日月之四時矣
天地有三百六十日日月有三百六十時人
有三百六十度天地有二十四炁日月有二
十四度人有二十四時自子至午炁生之時
陽也自午至子炁謝之時陰也寅辰午申子
戌陽生之六時卯巳未酉亥丑陰生之六時
[001-009b]
甲丙戊庚壬五行之陽時乙丁己辛癸五行
之陰時辰則太陽而卯則陽明寅則少陽而
丑則太陰子則少陰而亥則厥陰戌則太陽
而酉則陽明申則少陽而未則太陰午則少
陰而巳則厥陰午則腎炁交心炁以下而上
三陽炁聚之時子則心炁交腎炁以上而下
三陰炁聚之時魂爲陰中之陽其炁生于卯
初魄爲陽中之陰其炁生于酉末養陽不在
春夏春夏所以養陽者以炁在心與肝也養
陰不在秋冬秋冬所以養陰者以炁在腎與
[001-010a]
肺夏至之後眞汞積于絳宫冬至之後眞鉛
積于丹田木運交天霐二十五度是時巽也
以陽交陽當此收之而成大藥金運交靈符
二十五度是乾也以陰交陰當此鍊之而號
還丹鍊形起火須在炁升之前聚火還元必
用陰降之際鍊形住世以炁爲先用五行相
尅之時鍊炁超凡以時爲先使三田返復之
候修眞之士不見功者以旺時不收損時不
補散時不聚合時不取無時不求還時不鍊
不知交會之時又無採取之法蹉時亂日不
[001-010b]
見尺寸之功安得比天地長乆日月堅固哉
   識物
洞天語録曰以言言道得其緒餘故得道所
以忘言以象求意得其髣髴故得意所以忘
象然道不在言也以先知覺後知非言不足
以求理然意在象也以大明决小明非象不
足以陳義言以示其理象以顯其義則大道
玄意默會無象無言之間始也詳言密語恐
以之不悟比物立象恐彼之不知及夫目擊
道存不在言也心同意會不在象也
[001-011a]
西山記曰形而上者道形而下者器上以下
爲基道以器爲用如鍾離祕訣曰以心爲天
腎爲地肺爲月肝爲日日月天地物之大明
者也崔玄眞祕訣曰以腎氣爲嬰兒心液爲
姹女肝炁陰中之陽爲日中之魂肺氣陽中
之陰爲月中之魄兒女魂魄物之靈而神者
也如心爲朱雀腎爲玄武肝爲青龍肺爲白
虎亦是四象也
葛仙公曰嬰兒爲心液之上正陽之炁姹女
是腎炁之中眞一之水金公乃肺之老陽黄
[001-011b]
婆其陽微弱當使之復還下田餘液是老陰
腎液到脾液眞陽近少陰其陰衰弱當使之
復還下田此四象之說詳矣
太白眞人曰五行顛倒術龍從火裏出五行
不順行虎向水中生龍本東方甲乙之物而
出於火中者心液之上正陽之炁也則曰陽
龍出自離宫虎乃西方庚辛之物而生於水
中者腎炁之中眞一之水也則曰陰虎生於
坎位然而龍是陽物昇舉自在而在水中乃
陰中之陽故比心液之上正陽之炁也虎是
[001-012a]
陰物奔馳自在而居陸地乃陽中之陰故比
腎炁之中眞一之水也老君言恍恍惚惚其
中有物者爲炁中之有水而負陰者是也杳
杳㝠㝠其中有精者爲液中之有炁而抱陽
者是也
陰眞君曰北方正炁號河車車謂運載物於
陸地往來無窮而曰河車者取意於人身之
内萬陰之中有一點元陽上升薰蒸其胞絡
上生元炁自腎炁傳肝炁肝炁傳心炁心炁
傳肺炁肺炁傳腎炁而曰小河車也肘後飛
[001-012b]
金晶自尾閭穴起從下關過中關中關過上
關自上田至中田中田至下田而曰大河車
也純陰下降眞水自來純陽上昇眞火自起
一昇一沉相見于十二樓前顆顆還丹而出
金光萬道則曰紫河車也故車行于河如炁
在血絡之中炁中暗藏眞水如車載物所謂
河車者詳矣
廣成子以内事教黄帝乆不見功乃於崆峒
山鍊大藥五金之中鉛爲黑金黑金之中而
取銀八石之中砂爲赤石赤石之中而取汞
[001-013a]
以汞合銀爲寳故有鉛汞之說鉛者腎之所
藏眞炁汞者陰陽所合自己之眞精也眞陰
眞陽以成大藥火候無差精變爲汞汞變爲
砂砂變爲丹而曰眞鉛是也金晶肘後飛入
上宫自頂而入下田眞火前起昇入泥丸自
心而過重樓一陰一陽上水下火而爲既濟
奔于元海而曰紫金丹故曰眞汞者是也此
鉛汞之理詳矣以物推求陽比象動而昇舉
之於陰比於靜而凝滯之物不必多識象不
必多求止於純陰純陽二炁交結而爲大藥
[001-013b]
然陽中有眞陰陰中有眞陽乃陽交陰陰交
陽陽交陽陰交陰陰陽有四交也及乎陰合
陽陽合陰陰合陰陽合陽陰陽有四合也四
交四合大應天地之八節明應日月之八候
廣記多識不止損神傷炁而且議論差别適
以廢時亂日終無益也
西山群仙會眞記卷之一