KR4j0073 花草稡編-明-陳耀文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 花草稡編    詞曲類二詞選之屬/
 提要
  臣/等謹案花草稡編二十四巻明陳耀文編耀
  文有經典稽疑已著錄是編採掇唐宋歌詞
  亦間及于元人而所采殊少耀文自稱其因
  唐花間集宋草堂詩餘而起故以花草稡編
  為名然使惟以二書合編各採其一字名書
[000-1b]
  已無義理乃綜括兩代之詞而以花字代唐
  字以草字代宋字衡以名實尤屬未安然其
  書捃摭繁富毎調有原題者必錄原題或稍
  僻者必著采自某書其有本事者併列詞話
  於其後其詞本不佳而所填實為孤調如縷
  縷金之類則註曰備題編次亦頗不茍盖耀
  文于明代諸人中猶講考證之學非嘲風弄
  月者比也雖糾正之詳不及萬樹之詞律選
[000-2a]
  擇之精不及朱彝尊之詞綜而裒輯之功實
  居二家之前創始難工亦不容以後來掩矣
  此本與天中記板式相同盖猶耀文舊刻而
  巻首乃有延祐四年陳良弼序刋刻拙惡僅
  具字形而其文則仍耀文之語盖坊賈得其
  舊板别刋一序弁其首以偽為元板耳乾隆
  四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
花草稡編原序
夫填詞者古樂府流也自昔選次者衆矣唐則有花間
集宋則草堂詩餘詩盛於唐而衰於晚葉至夫詞調獨
妙絶無倫然宋之草堂盛行而花間不顯故知宣情易
感含思難諧者矣余自牽拙多睡嘗欲銓稡二集以備
一代典章顧以紀緝天中因循有未果者嗣以飄泊東
南納交素友淮隂吳生承恩姑蘓吳生岫皆躭樂秇文
藏書甚冨余每得之假閲輙隨筆位序之久之遂成六
[000-3b]
巻移疾歸來㳺息竹素綜綴正業之餘因復益以諸人
之本集各家之選本記録之所附載翰墨之所遺留上
遡開天下訖宋末曲調不載於舊刻者元詞間亦與焉
其義例以世次為后先以短長為小大為巻一十有二
計詞三千二百八十餘首䴡則兼收不無有乖於大雅
文房取玩畧闚前輩之典刑邑侯太初謂天中百巻未
便刻成此帙無多冝先付梓余重違其意漁獵剪耘殆
逾二紀敝帚亦不忍遂棄者所愧顧曲逺謝於周郎酸
[000-4a]
鹹或爽於衆口貽之詞垣庶期寄於取材云是刻也繇
花間草堂而起故以花草命編陳良弼序