KR4j0050 龍洲詞-宋-劉過 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 龍洲詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案龍洲詞一巻宋劉過撰過有龍洲
  集别著録陳振孫書録解題載劉改之詞一
  巻此本為毛晉所刋題曰龍洲詞從全集之
  名也黄昇花庵詞選謂改之乃稼軒之客詞
  多壯語葢學稼軒然過詞凡贈辛棄疾者則
[000-1b]
  學其體如古豈無人可以似吾稼軒者誰等
  調是也其餘雖跌宕淋漓實未嘗全作辛體
  陶九成輟耕録又謂改之造詞贍逸有思致
  沁園春二首尤纎麗可愛今觀集中詠美人
  指甲美人足二闋刻畫猥䙝頗乖大雅九成
  乃獨加推許亦未為賞音渚山堂詩話云改
  之沁園春緑鬢朱顔一闋係代夀韓平原然
  在當時不知竟代誰作今亦無從詳考觀集
[000-2a]
  中賀新郎第五首註曰平原納寵姬奏方響
  席上賦則改之且身預南園之宴不止代人
  祝嘏矣葢縱横游士志在功名固不能規言
  而矩行亦不必曲為之諱也又沁園春第七
  首註曰寄辛承㫖時承㫖招不赴又註或作
  風雪中欲詣稼軒久寓湖上未能一往賦此
  以解其事甚明中吳紀聞亦稱稼軒帥越聞
  其名遣价招之不及行因仿辛體作沁園春
[000-2b]
  一詞以寄至樂府紀聞則又謂幼安守京口
  日改之即敝衣曳履承命賦詩是兩人定交
  在幼安未帥越之前而山房隨筆載此詞乃
  稱稼軒帥越東時改之欲見辛不納藉晦庵
  南軒二人為之地始得進見云云小説流傳
  事多失實證以本集亦可以訂其誣也乾隆
  四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
   總 校 官 臣/ 陸 費 墀