KR4j0046 平齋詞-宋-洪咨夔 (master)


[002-1a]
平齋詞原跋
舜俞於潛人其功烈載在史冊如毁鄧艾祠更祠諸葛
武侯告其民曰毋事仇讐而忘父母尤為當時稱歎迨
卒時御茟批其鯁亮忠慤令抄所著兩漢詔暨詩文行
世樓大防又極賞大冶賦一篇予恨未見全集其詩餘
四十有竒多送行獻夀之作無判花嗜酒之篇昔人謂
王岐公文多富貴氣余于舜俞之詞亦云湖南毛晉識
 
[002-1b]
 
 
 
 
 
 
 
 平齋詞