KR4j0046 平齋詞-宋-洪咨夔 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部十
 平齋詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案平齋詞一巻宋洪咨䕫撰咨夔字
  舜俞號平齋於潜人嘉定元年進士宋史則
  載其登第在嘉定二年按咸淳臨安志有嘉
  定元年鄭自誠榜無二年榜宋史誤也理宗
  朝累官刑部尚書翰林學士知制誥加端明
[000-1b]
  殿學士卒諡忠文有平齋文集已別著録兹
  詞一巻為毛晉所刻晉跋稱未見其集葢汲
  古閣偶無其本僅見其詞也咨䕫以才藝自
  負新第後上書史彌逺自宰相至州縣無不
  捃摭其短遂為時相所忌十年不調故其詞
  淋漓激壯多抑塞磊落之感頗有似稼軒龍
  洲者毛晉跋乃徒以王岐公文多富貴氣擬
  之殊為未允咨䕫父名鉞號谷隠有詩名咨
[000-2a]
  䕫出蜀時得書數千巻藏蕭寺父子考論諷
  誦學益宏肆詞注内所稱老人即其父也其
  子勲燾亦皆能紹其家學鷓鴣天為老人夀
  後闋云諸孫認取翁翁意插架詩書不負人
  可想其世業之盛又漢宫春一闋乃慶其父
  七十作据平齋集有壬辰小雪前奉親遊道
  塲何山五言古詩一首中有句云老親八十
  健而集内未載其詞疑其傳稿尚多散佚矣
[000-2b]
  乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀