KR4j0036 介菴詞-宋-趙彥端 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部十
 介菴詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案介菴詞一巻宋趙彦端撰彦端字
  徳莊號介菴魏王廷美七世孫乾道淳熙間
  以直寶文閣知建寧府終左司郎官宋史藝
  文志彦端有介菴集十巻外集三巻又有介
  菴詞四巻馬端臨經籍考則僅稱介菴詞一
[000-1b]
  巻此本為毛晉所刻亦止一巻與通考合然
  據其巻後跋語似又舊刻散佚僅存此一巻
  者未之詳也彦端嘗賦西湖謁金門有波底
  斜陽紅濕之句為髙宗所喜有我家裡人也
  會作此等語之稱其他篇亦多婉約纖穠不
  愧作者集末鷓鴣天十闋乃為京口角妓蕭
  秀蕭瑩歐懿桑雅劉雅歐倩文秀王婉楊蘭
  吳玉九人而作詞格凡猥皆無足取且連名
[000-2a]
  入之集中殆于北里之志殊乖雅音葢唐宋
  以来士大夫不禁狎斜之遊彦端是作葢亦
  移于習俗存而不論可矣乾隆四十六年十
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀