KR4j0028 竹坡詞-宋-周紫芝 (master)


[004-1a]
竹坡詞原跋
先父長短句一百四十八闋先是潯陽書肆開行訛舛
甚多未及修正適鄉人經由渭宣城搜尋此未得其半
遂以金受板東下未幾好事者輻凑訪求鬻書者利其
得又復開成然比宣城本為善葢栞親校讎也去歲武
林復得二章今繼於憶王孫之後先父一時交遊如李
端叔翟公㢲吕居仁汪彦章元不伐莫不推重平生著
述綴集成七十巻槧板襄陽黄州開楚辭贅説詩話二
[004-1b]
集尚有尺牘大閒錄勝遊錄羣玉雜嚼藏於家以俟君
子廣其傳云乾道九年閏正月十五日男栞拜書