KR4j0024 坦菴詞-宋-趙師使 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 坦菴詞     詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案坦菴詞一巻宋趙師使撰師使字
  介之燕王徳昭七世孫集中有和葉夢得徐
  俯二詞葢南宋初人也案陳振孫書録解題
  載坦菴長短句一巻稱趙師侠撰陳景沂全
  芳備祖載梅花五言一絶亦稱師侠與此本
[000-1b]
  互異未詳孰是葢二字㸃畫相近猶之田肯
  田宵史傳亦姑兩存耳毛晋刋本謂師使一
  名師侠則似其人本有兩名非事實也是集
  前有其門人尹覺序云坦菴為文如泉出不
  擇地詞章乃其餘事其摸冩體狀雖極精巧
  皆本情性之自然今觀其集蕭踈淡逺不肯
  為剪紅刻翠之文洵詞中之髙格但微傷率易
  是其所偏師使嘗舉進士其宦遊所及繋以
[000-2a]
  甲子見於各詞註中者尚可指數大約始於
  丁亥而終於了已其地為益陽豫章栁州宜
  春信豐瀟湘衡陽莆中長沙其資階則不可
  詳考矣乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
坦菴詞原序
詞古詩流也吟咏情性莫工於詞臨淄六一當代文伯
其樂府猶有憐景泥情之偏豈情之所鍾不能自已於
言耶坦菴先生金閨之彦性天夷曠吐而為文如泉出
不擇地連收兩科如俯拾芥詞章迺其餘事人見其摸
寫風景體狀物態俱極精巧初不知得之之易以至得
趣忘憂樂天知命兹又情性之自然也因為編次俾鋟
諸朩觀者當自識其胸次云門人尹覺先之敘