KR4j0019 和清眞詞-宋-方千里 (master)


[002-1a]
和清真詞原跋
美成當徽廟時提舉大晟樂府每製一調名流輒依律
賡唱獨東楚方千里樂安楊澤民有和清真全詞各一
巻或合為三英集行世花菴詞客止選千里過秦樓風
流子訴衷情三闋而澤民不載豈揚劣于方耶湖南毛
晉識