KR4j0010 小山詞-宋-晏幾道 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 小山詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案小山詞一巻宋晏幾道撰幾道字
  叔原號小山殊之幼子監潁昌許田鎮熙寧
  中鄭俠上書下獄悉治平時所往還厚善者
  幾道亦在數中從俠家搜得其詩裕陵稱之
  始令放出事見侯鯖録黄庭堅小山集序曰
[000-1b]
  其樂府可謂俠邪之大雅豪士之鼓吹其合
  者髙唐洛神之流其下者豈減桃葉團扇哉
  又古今詞話載程叔㣲之言曰伊川聞人誦
  叔原詞夢魂慣得無拘檢又踏楊花過謝橋
  曰鬼語也意頗賞之然則幾道之詞固甚為
  當時推挹矣馬端臨經籍考載小山詞一巻
  並録黄庭堅全序此本佚去庭堅序惟存無
  名跋後一篇又似幾道詞本名補亡以為補
[000-2a]
  樂府之亡單文孤證未敢遽改姑仍舊本題
  之至舊本字句往往訛異如泛清波摘遍一
  闋暗惜光隂恨多少句此刻於光字上誤増
  花字衍作八字句詞滙遂改隂作飲再誤為
  暗惜花光飲恨多少如斯之類殊失其真今
  併訂正之焉乾隆四十六年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀