KR4j0005 東坡詞-宋-蘇軾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 東坡詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案東坡詞一巻宋蘇軾撰軾有易傳
  諸書别著録宋史藝文志載軾詞一巻馬端
  臨經籍考則稱東坡詞二巻此本乃毛晉所
  刻舊有晉跋云得金陵刋本凡附入蘇黄秦
  栁之作俱經刪去然刋削尚有未盡者如開
[000-1b]
  巻陽闗曲三首已載入詩集之中乃餞李公
  擇絶句其曰以小秦王歌之者乃唐人歌詩
  之法宋亦失傳惟小秦王調近絶句故借其
  聲律以歌之非别有詞調謂之陽闗曲也使
  當時有陽闗曲一調則必自有本調之宫律
  何必更借小秦王乎以是收之詞集未免泛
  濫至集中念奴嬌一首朱彞尊詞綜據容齋
  隨筆所載黄庭堅手書本改浪淘盡為浪聲
[000-2a]
  沈多情應笑我早生華髮為多情應是笑我
  生華髮因謂浪淘盡三字于調不協多情句
  應上四下五然考毛幵此調如算無地閬風
  頂皆作仄平仄豈可俱謂之未協石孝友此
  調云九重頻念此衮衣華髮周紫芝此調云
  白頭應記得尊前傾葢亦未嘗不作上四下
  五句晉此刻不取其説仍從舊本則特為有
  見矣詞自晚唐五代以來以清切婉麗為宗
[000-2b]
  至栁永而一變如詩家之有白居易至軾而
  又一變如詩家之有韓愈遂開南宋辛棄疾
  等一派尋源溯流不能不謂之變格然謂之
  不工則不可故至今日尚與花間一派並行
  而不能偏廢也乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀