KR4i0040 草堂詩話-宋-蔡夢弼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 草堂詩話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案草堂詩話二巻宋建安蔡夢弼撰
  篇首題曰名儒嘉話凡二百餘條蓋夢弼曽
  著杜工部草堂詩箋其本久佚存者惟此而
  已宋史藝文志云方道醇集諸家老杜詩評
  五巻方銓續老杜詩評五巻陳振孫書録解
[000-1b]
  題則云莆田方道深集諸家老杜詩評五巻
  續一巻又載杜詩發揮一巻今書皆不傳則
  此為最舊矣近代註杜詩者引夢弼詩話不
  過十餘則未有能見此本者也杜詩至宋而
  大行故篇中皆宋人評語而取於韻語陽秋
  者尤多云乾隆四十三年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀