KR4h0098 閩中十子詩-明-袁表 (master)


[013-1a]
欽定四庫全書
 閩中十子詩巻十三  明 袁表
        馬熒 編
 髙待詔集四
 七言律詩
  擬岑補闕參/奉和早朝大明宫之作
明光漏盡曉寒催長樂疎鐘度鳯臺月隠禁城雙闕迥
雲迎仙㐲九重開旌旗半掩天河落閶闔平分曙色來
[013-1b]
朝罷珮聲花外轉回看佳氣滿蓬萊
  擬髙常侍適/送王李二少府貶衡巫
曉鐘寥亮鴈聲哀候館鳴雞曙色催兩地送君雙别淚
西風駐馬共銜杯巴山落月啼猿斷楚水孤㠶片雨來
莫怨異鄉成久隔漢庭還憶賈生才
  九日同鄭二逸人董七侍讀林一秀才雨中宴
  集朱聘君碧潭軒以微雨潭上來分賦得微/字
微霜昨夜塞鴻飛雨裏逢君未授衣華館把杯仙菊潤
[013-2a]
青山對面故人稀泉飛百道溪聲逺風度重林酒氣微
明日相逢乗霽景登臨不用怨斜暉
  送林膳部歸冶城
龍門雨裏識君時醉度殘春又别離芳草滿衣愁對酒
青山倚棹共題詩晴川樹外孤城出野館花邊匹馬遲
歸去釣龍臺上月好慿南鴈寄相思
  送秀上人逺遊
一鐙初别祖師禪孤月寒雲思𣺌然飛錫却從紅日外
[013-2b]
浮杯還度白鷗前㝷鐘野寺經殘雪乞食春城向暮天
我有采真秋興逸相期何處聴寒泉
  寄林七膳部兼呈林懷之廣文
無諸臺下葉初黃客裏相逢值早霜秋館醉看仙菊滿
禪房坐識雨花香别來塞鴈江雲隔夢去青山海路長
白髪廣文慿問訊門生還有幾升堂
  酬林一和閒齋見懷之作
東山遙夜鴈歸聲兩地相思舊感生芳草白雲無那别
[013-3a]
春風黃鳥若為情雙溪日下鷗波靜獨樹原頭獵火明
誰道離居成寂寞好文地主久知名
  得鄭二宣海南手札
番禺天外古交州念子南行戀舊遊故國又經花落後
逺書翻寄鴈來秋梅邊野飯逢人少海上青山對客愁
為報羅浮雲影道早隨明月引歸舟
  奉和王檢討偁元日早朝
嚴城初啓漏聲殘閶闔平分曙色闌一葉仙蓂迎淑氣
[013-3b]
九重宫樹却春寒天近蓬萊曕日月風回環佩綴鴛鸞
共膺舜厯三陽泰長奉堯尊萬嵗歡
  奉和梁典籍用行春日禁中對雪之作
青春瑞雪滿瀛洲紫禁恩光湛欲流飛絮亂隨仙仗舞
凝華髙映衮衣浮宫中一夕皆璚樹天上何年盡玉樓
況有詞臣能賦咏陽春此曲更難酬
  送釋玉林領僧綱歸建州
春風飛錫上瑤京塵境真機去住情雙樹别來金刹逺
[013-4a]
中峰歸去紫衣榮新承一命沾殊渥還領羣僧坐化城
我欲舊山㝷社侣溪頭應見逺公迎
  送雪峰僧龍淵歸三山
新持半偈出青蓮孤鶴閒雲思𣺌然金錫來承天漢語
紫衣歸坐雪峰禪㝷鐘野寺殘山外潄齒寒流落照邊
行至東林休結社松枝已偃舊房前
  送政上人遊京師
符山講罷别人天獨鶴遊雲思渺然飛錫欲凌霄漢上
[013-4b]
浮杯還度海鷗前白門花落香時夢紫禁鐘殘靜夜禪
解紱自期歸去晚相從何處聴寒泉
  賦得楊子江送别林崇信文學之温陵
天塹何年擘巨鰲地分南北限波濤雲浮絶島金山出
潮撼孤城鐵甕髙往事幾迴人世換東流千里客行勞
龍河落日空洲樹送子離心正鬱陶
  送陳伯偉姪徤歸三山
驪歌拂曙送殘鐘白下離尊醉仲容别路還㝷楓嶺去
[013-5a]
何時復向竹林逢舟迎雙劍潭前月門對三山石上松
到日定應懷老阮家書欲寄意千重
  秋夜枉鄭二隱君溪上人過訪
故人别後嘆淒其遙夜空山慰所思黃菊喜逢髙士醉
白雲似與野僧期明河一鴈飛霜早落日孤城下漏遲
談笑只愁天易曙行雲流水又分離
 
 
[013-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 閩中十子詩巻十三