KR4h0098 閩中十子詩-明-袁表 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 閩中十子詩   總集類
 提要
  臣/等謹案閩中十子詩三十巻明袁表馬熒
  同編表字景從熒字用昭皆福州人閩中十
  子者一曰福清林鴻有膳部集一曰長樂陳
  亮有儲玉齋集一曰長樂髙廷禮有木天清
  氣嘯臺集一曰閩縣王恭有白雲樵唱鳯臺
[000-1b]
  清嘯草澤狂歌諸集一曰閩縣唐泰詩軼不
  傳散見善鳴集中一曰閩縣鄭定有澹齋集
  一曰永福王偁有虚舟集一曰閩縣王褒有
  養靜集一曰閩縣周元有宜秋集一曰候官
  黄元其集名不傳皆明初人萬厯丙子表等
  即髙以陳家所藏諸人之詩選為是集考閩
  中詩派多以十子為宗厥後輾轉流傳漸成
  窠臼其初已有唐摹晉帖之評其後遂有詩
[000-2a]
  必律有律必七言而晉安一派至為世所詬
  厲要其濫觴之始不至是也十人遺集已不
  盡傳傳者亦不盡可錄此編採擷菁華存其
  梗概猶可以見一時之風氣固宜存以備一
  格焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀