KR4h0096 廣州四先生詩-明-闕名 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 廣州四先生詩巻四
  臨清詩選
 趙介字伯貞番禺人博通六籍雖厯官醫卜之説浮
 屠老子之書靡所不究氣宇豪邁與物無芥蔕興至
 即揮毫賦詩人莫測其涯也父璟元臨江路治中與
 母連喪介孤憤讀書遂無復仕進意植二松于所居
 軒扁曰臨清葢以淵明自儗也時有李韡者南海文
[004-1b]
 士也以薦起介力止之謂曰堯天雖長劉日實短子
 獨不動髙堂念乎韡竟去後倅南康坐累歎曰伯貞
 真髙士也介行嘗以一囊自隨遇景即投詩其中絶
 不為人留題搢紳恒病其狷性復不喜接達官貴人
 日往還西樵石間獨與八十翁劉樂善相倡和以自
 娛屢為有司所薦皆苦辭免洪武乙巳以家累有㫖
 逮赴京師卒于舟中年四十六介顔如渥丹丰度類
 神仙中人尤善教子四子絜絢繹純皆有文名後純
[004-2a]
 貴贈介為監察御史有臨清集行于世方孫蕡王佐
 結詩社南園時一時名士如李徳黄哲暨别駕黄楚
 金徵士蔡養晦黄希貢長史黄希文架閣蒲子文進
 士黄原善趙安中安中之弟通判澄徵士訥皆與焉
 豪吟劇飲更倡迭和文士宗之而介自成一家言世
 以蕡佐徳哲並之稱五先生云見廣州/人物傳
  五言古
   長門宫
[004-2b]
翠華朝望迥長門夕思孤螢流金殿暝露下玉階蕪昔
作鳴陽鳳今為繞樹烏愁顔空似玉咳唾不成珠寶鏡
塵將滅羅裳色漸枯淚將寒漏水夜夜滴空壺
   步虚詞
采采清露英皎潔玉不如元和合真一飲之極甘腴自
然生羽翼何用登雲車迢迢霄漢上瓊臺曠清虚永從
衆仙去天風揺珮琚
   寓山家留壁
[004-3a]
有客來何方駕言自華胥囊中無一物手把太極書象
罔為我御鴻濛為我徒朝觀赤城標夕弄滄海珠去來
了無碍所憩即安居青山出屋上脩竹當坐隅好鳥時
一鳴景寂心亦虛泛泛巫峽舟迢迢太行車人心自髙
下於我良晏如
  七言古詩
   懷仙吟題玉樞經巻後
我昔采藥羅浮巔仙人招我遊諸天天門洞開三十六
[004-3b]
琳宮貝闕相連延瑶臺百丈空中起玉女燒香月明裏
天王宴坐擁羣真環佩珊珊滿人耳中有一人號雷師
龎眉皓首拜玉墀奏云侍從五千劫未聞至論窮𤣥機
天王含笑揮玉拂舉首向空如畫一羣真意領寂不宣
但見琪花散空碧我時目覩心欣然萬物得一天何言
乃知至道本無物豈有文字人間傳人間所見皆幻影
欲吸晨霞駐清景須臾月落仙馭旋蕋闕瑶臺風露冷
回看閶闔不可攀白雲與我留山間倚劒長歌一壺酒
[004-4a]
龍吟萬壑松聲寒
   南樓對月
夜上南樓看月色水晶簾捲銀河碧氷輪倒射滄波寒
對此清光是何夕舉酒邀月遥相酬夜長不用秉燭㳺
萬里凉風滿襟袖洞庭七澤涵清秋秋聲冷拂珊瑚樹
湘娥鼓瑟鮫人語試吹玉管遏行雲曲中彷彿霓裳舞
霓裳舞罷迴明璫北斗已挂西山傍但願清尊長對月
今人古人何足傷
[004-4b]
  七言絶句
   瑶池
宴罷瑶池暮雨紅碧桃花落幾畨風重來八駿無消息
儗逐青鸞入漢宮
 
 
 
 廣州四先生詩巻四