KR4h0064 增注唐策-宋-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 增注唐䇿    總集類
 提要
  臣/等謹案增注唐䇿十巻不著編輯者名氏
  前有明正徳丁丑新安汪燦序惟言舊刋唐
  䇿不知誰集考書中避宋諱與古文集成相同
  則亦宋人所編輯也其中所録兼有唐人䇿
  論書狀表奏之文而獨以唐䇿為名者蓋輯
[000-1b]
  以備答䇿之用從所重耳中間注語有崇曰
  張曰李曰竇曰董曰諸目崇曰一處作王崇
  則是其名而餘又皆題其姓均莫詳其所自
  亦不知諸人為誰殆當時盛行其本互相訓
  釋而書賈合刋之者也所注雖簡畧而所録
  皆唐人名作持擇頗審非明代坊選冗濫無
  緒者可比以其舊本存備採擇焉乾隆四十
  六年三月恭校上
[000-2a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
增注唐䇿序
舊刋有唐䇿行於世不知集於誰氏一日黄司空蕨山
先生出以眎燦曰子讀之乎燦曰未也先生曰是集所
載䇿疏表議狀論書畧其體雖殊要之皆為國家畫竒
吐良之逺謀可讀也然其製之純駁則在善擇耳燦唯
唯即歸而讀之歎曰集者其有心哉有味哉先生惠我
多矣先生聞之喜復命以授其子㠏㠏亦有得新其梓
以授天下燦遂以是為之序云正徳十有二年嵗在丁
[000-3b]
丑二月新安晴雲生汪燦序