KR4h0042 囘文類聚-宋-桑世昌 (master)


[003-1a]
囘文類聚序
囘文類聚四巻乃宋臣桑世昌澤卿所纂後明人張之
象𤣥超復加增訂披閲之次似覺𤣥超之所增訂者雜
亂無緒是以將彼舊増并予所習見之什纂為續集
附於巻後重鋟諸木因題於簡端曰靖節陶公有云
竒文共欣賞盖以文之竒者不忍獨得故必期共人欣
賞而後快如璇璣一圖非文之竒者乎字如碁置按誦
成章字不數百詩幾千首何物女郎以錦心織成錦字令
[003-1b]
千古騷流不能卒讀天才耶仙才耶雖仿其製者代不
乏人類不能出其規範然集中所録諸圖及其餘詩詞
皆各有其妙足以竝傳間有瑕瑜不掩亦存之以俟大
方鑒别可也存孝椎魯無文與騷雅之道相逺其偶涉
及於此者亦陶公共欣賞之意夫康熙戊子五月望日玉
山牧豎朱存孝
[003-2a]
囘文類聚原序
詩苑云囘文始於竇滔妻反覆皆可成章舊為二體
今合為一止兩韻者謂之囘文而舉一字皆成讀者
謂之反覆又上官儀曰凡詩對有八其七曰囘文對
情親因得意得意逐情親是也自爾或四言或六言
或唐律或短語既極其工且流而為樂章盖情詞交
通妙均造化此文之所以為無窮也淮海桑世昌