KR4e0226 少墟集-明-馮從吾 (master)


[020-1a]
闗學編凡例
一是編専為理學輯故歴代名臣不敢泛入
一理學如秦子南燕子思壤駟子從石作子明俱孔門
 高弟第事蹟多不詳故另列小傳于前而編中㫁自
 横渠張子始
一次序各以時代庶古今不相混淆
一宋元諸儒有史傳諸書可考不佞稍為纂次十五仍
 舊至國朝諸儒中多僣妄論著文之工拙不卹也
[020-1b]
一國朝諸儒特録其所知盖棺論定者其所未知者姑
 闕之以俟