KR4e0105 武功集-明-徐有貞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 武功集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案武功集五巻明徐有貞撰有貞初
  名珵字元玉呉縣人宣徳癸丑進士官至兵
  部尚書兼華葢殿大學士封武功伯尋下獄
  戍金齒放歸乆之乃卒事迹具明史本傳有
  貞究心經濟於天官地理兵法水利陰陽方
[000-1b]
  術之書無不博覽惟傾險躁進毎欲以智數
  立功名與石亨等倡議奪門僥倖孤注之一
  擲幸而得濟又怙權植黨威福自専卒亦為
  人搆陷所謂君以此始必以此終實深為君
  子所詬病况允明為有貞外孫所作蘇談徃
  徃囬䕶其詞究不足以奪公論也然其幹畧
  本長見聞亦博故其文竒氣坌涌而學問復
  足以濟其辯集中如文武論制縦論及題武
[000-2a]
  侯像出師表諸篇多雜縦横之説學術之不
  醇於是可見才氣之不可及亦於是可見擬
  諸古文葢夏竦文荘集之流遺編具存固不
  必盡以人廢也至其詩則多在史館酬應之
  作非所擅長集中羽林子二首静志居詩話
  謂源出右丞然語亦平平僅具唐人之貎人
  各有䏻有不䏻存而不論可矣乾隆四十三
  年七月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀