KR4e0073 中丞集-明-練子寧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 練中丞集   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案練中丞集二巻明練子寜撰子寜
  名安以字行號松月居士新淦人洪武乙丑
  進士建文時官左副都御史燕兵入殉節死
  事迹具明史本傳當燕王簒立之初誣建文
  諸臣為姦黨禁其文字甚嚴宏治中王佐始
[000-1b]
  輯其遺文名曰金川玉屑故徐泰詩説有金
  川練子寜玉屑無多為世所寳之語此本乃
  泰和郭子章重編附以遺事一巻其裔孫綺
  復增輯之黄溥簡籍遺聞嘗記集中可疑者
  三事一曰送花狀元歸娶詩謂洪武辛亥至
  建文庚辰狀元但有呉伯宗丁顯任亨泰許
  觀張信陳䢿胡靖七人無所謂狀元花綸綸
  乃洪武十七年浙江鄉試第二不應有奉詔
[000-2a]
  歸娶事一曰故耆老理庭黄公墓誌謂子寜
  及第在洪武十八年此誌後題洪武丙辰三
  月之吉乃洪武九年不應結銜稱賜進士及
  第授翰林院修撰一曰集後雜考引葉盛水
  東曰記載長樂鄭氏有手巻練子寜賦張顯
  宗跋稱顯宗狀元及第洪武時亦無此狀元
  其言頗核葢子寜一代偉人人争依託因而
  影撰者有之然終不以偽廢其真也乾隆四
[000-2b]
  十二年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 官 臣/ 陸 費 墀