KR4e0048 西菴集-明-孫蕡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 西菴集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案西菴集九巻明孫蕡撰蕡字仲衍
  廣東順徳人洪武三年舉於鄉旋登進士授
  工部織染局使遷虹縣主簿召入為翰林院
  典籍出為平原主簿坐累逮繫旋釋之起為
  蘇州經歴復坐累戍遼東既而以嘗為藍玉
[000-1b]
  題畵坐玉黨論死是編前有黄佐葉春及所
  撰蕡小傳稱蕡著述甚富自茲集外尚有通鑑
  前編綱目孝經集善理學訓䝉和陶詩集古
  律詩其孝經集善則宋濓為之序蕡殁諸書
  散佚其詩文今行世者為其門人黎貞所編
  然佐稱西菴集八巻而是編詩八巻文一巻
  巻端題姑蘇葉初春選或初春另加釐訂歟
  蕡當元季綺靡之餘其詩獨卓然有古格雖
[000-2a]
  神骨雋異不及髙啟而要非林鴻諸人所及
  小説載書生見蘇軾侍姬朝雲之魂有集句
  七言律詩十首七言絶句十五首今乃在此
  集第八巻末葢蕡㳺戲之筆即黄佐傳中所
  稱集古律詩一巻者是也黎貞乃綴於集末
  又併其序載之遂似蕡真有遇鬼事者殆與
  林鴻集末附載張紅橋詩同一無識矣乾隆
  四十四年正月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀