KR4d0593 張光弼詩集-元- (master)


[008-1a]
元張光弼詩二卷爲不觧事書人強為觧事作七卷分
之遂失其本来面目一卷之五卷元合作苐一卷六卷
之七卷元合作苐二卷也其書借海塩胡孝轅氏所録
徃數年前聞孫唐卿氏有是集碌碌南北未及假録昨
歲差旋徃謁孝轅遂携之歸錄之以償夙昔然胡本中
頗多浥爛損壊字尚須假孫氏本𥙷之集有輦下曲一
百二首宮中詞二十一首皆道胡元宫闈中事也别有
 國初宗室得所賜元老宫人言庚申君宫中事為作
宮詞百今見丈園謾錄惜為刪去五十二章今惟存四
[008-1b]
十八章録作一家亦俻一代之遺事云旹天啟二年壬
戌正月上元後一日書於武源山中連隂雨二十日矣
尚未有晴意恐復作元年連綿四五月也清常道人書
[008-2a]
[008-3a]
[008-4a]
嘉慶甲戌収淂明刻夲校非特浥爛損壊
字与趙所據抄之夲合且此夲有墨筆
旁添之字皆刻本所有其爲海塩胡
孝轅夲無疑明刻新從湖賈之趕考
玉峯銷中所收來自浙中當不誣也
趙㨿抄于前余覆勘于後尚有
一二實为趙抄时所遺書經三寫
魯魚亥豕 故樂淂祖夲也校注
記 閏二月十九正下𣸪爲識
[008-4b]
 此夲多為唐卿夲校補一過
 幸先由此而刻夲反可藉是
 獲今書 可編 如此
      𣸪爲又記