KR4d0591 庸菴集-元-宋禧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 提要
 庸菴集十四巻  别集類四元/
  臣/等謹案庸菴集十四巻元宋禧撰禧初名
  元禧後改名禧字元逸庸菴其號也餘姚人
  元至正庚寅中浙江卿試補繁昌教諭尋棄
  歸洪武初召修元史所撰外國傳自髙麗以
  下悉出其手書成不受職乞還山復與桂彦
[000-1b]
  良同徴主考福建故明史列之文苑中附見
  趙壎傳末然集中題桐江釣隠圖有云黄冠
  漫憶賀知章老病憐予簡書趣又寄宋景濓
  云當時十八士去留各有縁而戴良贈以詩
  亦有麥秀歌殘已白頭逢人猶自説東周之
  句則亦沈夢麟趙汸之流非危素諸人比也
  禧學問源出楊維楨維楨才力横軼所作詩
  歌以竒譎兀奡凌鑠一世效之者號為鐵體
[000-2a]
  而禧詩乃清和婉轉獨以自然為宗頗出入
  香山劍南之間文亦詳贍明逹而不詭於理
  可謂善學柳下惠莫如魯男子矣黄虞稷千
  頃堂書目載庸菴文集三十巻又庸菴集十
  巻自明以來未有刋板故流播絶稀今浙江
  所採進者乃其詩集即千頃堂書目所云十
  巻之本而文集則已久佚惟永樂大典各韻
  内詩文並載尚具梗槩以浙本相較其詩惟
[000-2b]
  多七言絶句四首詞一首其他轉不若浙本
  之詳備疑編録之時多所删汰其雜文每題
  之下各載年月檢勘皆至正間所作而入明
  乃無一篇當亦不免有所遺脱然世無傳本
  惟藉此以獲見一班尤不可不亟為甄録謹據
  浙本参互考証仍編詩集為十巻文集則别
  釐為四巻又從西湖志補詩二首餘姚志補文
  二首統題作庸菴集以備元末之一家焉乾隆
[000-3a]
  四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀