KR4d0566 樵雲獨唱-元-葉顒 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 樵雲獨唱    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案樵雲獨唱六巻元葉顒撰顒字景
  南金華人志行髙潔結廬城山東隅名其地
  曰雲&KR2569自號雲&KR2569天民是集乃其孫雍所編
  前有自序謂薪桂老而雲山髙寒音調古而
  巖谷絶響故名曰樵雲獨唱序凡二篇皆題
[000-1b]
  至正甲午而集中多載入明詩且後篇乃明
  興後語疑原本後篇未著年月傳寫者誤以
  前篇年月補入也顧嗣立元詩選曰列朝詩
  集載葉樵雲顒字伯愷洪武中登進士官行
  人司副免歸按集中挽林荆山上人云大徳
  庚子春生我及此公以年計之當洪武戊申
  景南年六十有九矣其獨樂歌云屈指今年
  七十五集中詩皆髙曠之言絶無及仕宦者
[000-2a]
  袁布政凱序云使先生後生數年際我朝之
  明盛與一時俊乂並列庶職其事業必有可
  觀惜其不然而徒於言語文字間見之其志
  不亦可哀乎袁序作於成化間不應有誤列
  朝詩集所載未知何所據也又震澤編載東
  山葉顒字伯昻嘗以鄉貢為和靖書院山長
  則又一同名姓者耳云云其辨甚明案太學
  題名碑建文庚辰科有葉顒亦金華人庚辰
[000-2b]
  為建文三年革除以後稱洪武三十三年列
  朝詩集當必因此而訛嗣立尚未之詳也其
  詩寫閒適之懐頗有流於頺唐者而胸次超
  然殊有自得之趣天機所到固不必以䋲削
  求矣乾隆四十一年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
欽定四庫全書   集部五
 樵雲獨唱目録   别集類四元/
 巻一
  古詩上
 巻二
  古詩下
 巻三
  絶句上
[000-3b]
 巻四
  絶句下
 巻五
  律詩上
 巻六
  律詩下
[000-4a]
樵雲獨唱原序
予誅茆結廬於城山之東隅林深而木翳水秀而峰竒
居處孤峻名其庭曰雲&KR2569閉門却掃謝賔客日與樵夫
芻叟盤礴乎丘園林麓之中披雲嘯月釣水採山無少
休暇久之移家城山之西隅負郭而樓居形勢虚敞牕
户軒豁而南嶼北巘争獻竒秀其儼然之容蒼然之色
入吾屏几清致復不减於雲&KR2569也東西相望不數里故
吾得以幅巾便服輕鞋瘦䇿從樵夫芻叟相往還於其
[000-4b]
間山囘路轉川鳴谷應伐木之丁丁鳥聲之嚶嚶更喚
互答斯樂何極斧斤之餘濁酒自適觴詠談笑擊壤賦
詩以唐律五七言二百餘首雜詩若干首雖不足以闗
世教之盛衰亦足以叙幽情冩閑適之興懐名其秩曰
樵雲獨唱盖予知樵夫芻叟相與之娱而不知世俗之
好樵夫芻叟知從予之㳺又不知予賦詩之趣薪桂老
而雲山髙寒音調古而巖谷絶聽得不謂之獨唱乎幸
而樵芻中有如朱翁子陶靖節輩固將甘心與之揖遜
[000-5a]
周旋賡和酬酢商度古今天下治亂之得失評論髙人
異士出處之始終豁疇昔風誼之氣吐平生慷慨之辭
散為箴規發為歌詩峭拔俊爽雍容舒徐放而縱之而
言不肆収而藏之而文不拘振清風於亘古流遺響於
無窮者也樵唱之樂無以易此不幸而世衰道㣲斯人
儻不復見則予長抱山阿寂寥千載誰賞之歎而獨唱
之㫖其有以夫時至正甲午重九前四日雲&KR2569天民景
南葉顒序