KR4d0483 知非堂稿-元-何中 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 知非堂稿    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案知非堂稿六卷元何中撰中有通
  鑑綱目測海三卷通書問一卷皆别著録據
  中自序所著尚有易類象三卷書傳補遺十
  卷吳才老叶韻補遺一卷六書綱領一卷補
  六書故三十二卷蘇丘述遊録一卷搘頤録
[000-1b]
  十卷今皆未見惟此集僅存然自序稱有知
  非堂稿十七卷外稿十六卷顧嗣立元詩選
  載知非堂稿十七卷與自序合王士禎居易
  録作十六卷亦與自序外稿合此集止六卷
  似非完書然嗣立之所録與士禎之所稱者
  己均在此六卷之中又似無所亡佚者豈後
  人傳寫或合併其卷數抑或重為選録汰其
  繁冗故篇帙雖減而名章雋句一一具存也
[000-2a]
  詩集之富唐無若白居易宋無若陸游楊萬
  里而珠礫並存往往使後人以多為憾是編
  佳製具存而蕪詞較少可謂刋糟粕而存菁
  華即非足本亦不必以不完為歉矣乾隆四
  十四年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費墀
[000-3a]
知非堂稿原序
夫言之秩然次序條理者謂之文文無待於作也後之
人口之所言雜亂無紀則必締搆於思撰造其辭而後
筆之於簡牘古人雖不作文孔子嘗云辭達而已矣此
固作文之大法也而奈何作者之不知此哉東漢以來
氣弱體卑無復有善作者至于今殆千餘年唐宋盛時
號為追蹤先漢而僅見韓栁歐陽曽王二蘇七人焉若
李習之若唐子西若張文潜非不逰韓蘇之門而竟未
[000-3b]
與韓蘇合一也兹事豈可易視哉表弟何中太虚少負
逸才弱冠已能詩而亦用意於文至順二年春予臥病
頋予於病中授以大集予讀之盖優優升七子之堂矣
予不勝其喜非私喜也喜斯學之不孤也斯學也雖非
儒者之本務而其格力之高下實氣運之盛衰闗係又
豈小小哉病餘倦於書然喜之不極為書其後而還其
稿前翰林學士資善大夫知制誥同修國史草廬吳澂
伯清序
[000-4a]
知非堂稿自序
臨川何中能言知讀書咸淳壬申甫髫隨父仕廣東曲
江乙亥出嶺至元丙子僑居寧都隱避浮寄者三年已
夘始從師問學師宋進士張叔方朱光甫羅士鼎於前
輩屢嘗親劉㑹孟識謝君直姚端夫王肯堂交甘詠之
程鉅夫李士𢎞元復初掲徯斯全止所當世知名士多
友善於吳伯清為姻兄弟云至大戊申如析津皇慶癸
丑適東甌所著易類象二卷書傳補通十卷通鑑綱目
[000-4b]
測海三卷通書問一卷吳才老叶韻補疑一卷六書綱
領一卷補六書故三十二卷蘇丘述逰録一卷搘頤
録十卷知非堂稿六卷知非外稿十六卷延祐庚申夏
六月朔臨川何中太虚自序