KR4d0479 弁山小隱吟錄-元-黃玠 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 弁山小隱吟録   别集類四元/
 提要
  臣等謹案弁山小隱吟録二卷元黄玠撰玠
  字伯成慈谿人流寓弁山故以名集其詩不
  為近體高者有元結遺意次者近乎白居易
  但不及二人之宏濶深厚耳中多勸戒之辭
  蓋亦剛方嫉俗者前有自序稱蔑有令徳不
[000-1b]
  敢謂隱獨以所得於天者薄故將退藏以終
  其身又言文中之言稱願上之人正身修徳
  使時和嵗豐已受其賜尤粹然有徳之言勝
  矯語髙蹈者逺矣乾隆四十二年五月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費墀
[000-2a]
弁山小隱吟錄原序
黄氏之先宋祥符中自温之樂清徙明之慈溪闕/ 先
生以来世篤儒業曽大父臨川府君建節鄉部始来城
居宦成而家益貧三子先大父最長至元丙子家燬於
兵厥後子孫挈而西来叔氏依婦家於越其在鄉里守
墳墓唯仲氏而已自余之西四十有餘載教授諸生以
資共養髮種種且白来日其幾餘哉又如是不止行將
焉歸蔑有令德不敢謂隱獨以所得於天者薄不能顯
[000-2b]
故將退藏以終其身霅水之陽弁山之下有丘岑蔚思
構數楹以寄朝夕浮游江海間不能自還或靳之曰桑
蠶作繭猶知纒褁其身子漫不為計空言何禆應之曰
余游者也某水某丘游之寓也苟寓矣又何營之有秦
望東南逺欲無依稀禹穴向姚虞幾時把酒鄞江上却
對鄉山看此圗是余所題江山歸興圗詩也嘗求之則
隱之意可見矣昔文中子志不願仕唯願上之人正身
修德使時和歲豐已受其賜余雖不及古人苟獲所志
[000-3a]
泉后林壑之娛風雲月露之賞不必弁山也夫歸必有
資既不能自資資於人而歸又余之所不能情發於中
而形於言目之曰弁山小隱吟錄錄以畀吾兒私藏之
於以紀吾游之寓而鄉土親戚之思亦可見也至正乙
酉冬十二月甲子弁山隱民黄玠序