KR4d0450 牧潛集-元-釋圓至 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 牧潛集卷二
      元 釋圓至 撰
 銘
  對翠軒銘
番昜山人開所居東室為軒以臨大屋屋之外高松十
餘離離見其尾青葱蒨鬱若几案盆缶之植榜曰對翠
筠溪牧潛為之銘曰洛園萬葉青蒼蒼秋霜一夕為紅
[002-1b]
黄偉哉正色無炎凉青虬緣雲紺鬚長㣲從屋端露昻
藏道人緑眼含秋光憑軒不言淡相望莫隨秦官立道
傍空山歲晏無遺芳
  静中齋銘
記曰人生而静天性也感於物而動性之欲也又曰喜
怒哀樂未發謂之中發而中節謂之和余謂未發者静
者也性也發者感而動者情也故感於其所不忍而惻
隠生焉感於其所不為而羞惡生焉感於可欲可恚而
[002-2a]
忿忮淫辟生焉無不本於性無不感於情中者性之恒
和者情之善性情之辨學之大端也世儒言中曰不偏
夫性感而情興然後其發也有善惡偏正自孟軻氏以
情言性世儒尊守之而棄仲尼子思之說謂其近於佛
而不敢取余不可毋辨從余遊者表上人名其室静中
乞銘銘曰孰迫焉而紛孰召焉而應曰此妄動非吾之
正吾之所我不形而存是謂大本生生之元孰其無形
其有無情惟寂不動乃以一貞昧罔聖言銘訊於明
[002-2b]
  印空字銘
不可取非伯仁之印不可繫非五龍之紐泯焉而銷不
磷於無紛然而鑄不緇於有天地以為龜萬物以為籀
兼以子虚之章疊以鳥有之綬縱衡佩之六國息鬭
  合浦字銘并序
孟嘗為合浦而徙珠還天隠子曰珠不徙民詭辭以塞
黷吏之求耳世之惑久矣不亡而戚其失本有而計為
得者寧獨浦哉銘曰聖頑異軀人襡其珠惟騖以求其
[002-3a]
獲愈䟱如彼饕官民煩珠逋民恬逋集孰返孰徂予女
淵淵赤水不淤常沕其珍以直浦誣
  義空字銘并序
以㫖引迷而義立焉迷無蒂也義有實耶銘之曰佛垂
曲誘祖立直指迷既幻生義亦詭示求洎㳿於薨腊夢
拾金而旦矜所獲以盩聖之則維昧之惑
  碧潭字銘
觀潭於潭其碧湜湜酌潭於器視碧無碧色生於深而
[002-3b]
潭不色土濬於内湛渟泓洋炳為德藝惟湛之光光由
湛生湛非光相人驚曄曄我泊無象不留以止不潰以
肆維寒山子實有實似
  秀溪字銘并序
珵姪居天台秀溪自號秀溪上人乞銘銘曰潮之惡水
之愚豈其實由所居吾宗之秀賁其軀施及於溪乃其
餘常流其名與溪俱為彼不清潔前汚
 牧潛集卷二