KR4d0442 竹素山房詩集-元-吾丘衍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 竹素山房詩集   别集類四元/
 提要
  臣/等謹案竹素山房詩集三巻元吾丘衍撰
  衍字子行其先本太末人居于錢塘其名或
  稱吾衍或稱郚衍或稱吾世衍其號或曰竹
  素或曰竹房或曰貞白工𨽻書精小篆兼通
  聲音律吕之學所著有尚書要畧聽𤣥集九
[000-1b]
  歌譜重正卦氣道書援神契説文續解今皆
  未見惟楚史檮杌晉文春秋學古編周秦刻
  石音釋四書已別著録子史二部中此其所
  著詩集而文二篇亦附焉衍自比郭忠恕性
  剛希偶貴人求見者輙拒不納王禕傳稱東
  平徐子方持部使節命駕訪子行子行亦為
  一一評定所蓄器物欵識人皆稱其下士而
  衍集中又有送商繼顯詩云君能下士傾里
[000-2a]
  閭時嘗過我談詩書丈夫貴義乃如此髙懐
  可似東平徐是當時折節與交者固不獨子
  方一人矣其詩不屑屑謹守繩墨而逸氣流
  蕩清新獨闢塵客俗骨剗掃殆盡可稱一時
  作手晚年為人所累被攝得釋持一詩別其
  友仇逺徑去不知所之既而知其自沈死其
  詩云劉伶一鍤事徒然蝴蝶西飛別有天欲
  語太𤣥何處問西泠西畔斷橋邊別見于釋
[000-2b]
  宗泐集而此三巻中無之意者遺稿為衍所
  自編故未經載入歟朱存理樓居襍著有書
  吾氏類集一篇稱虞山襍抄内有竹房集三
  巻予家有其招雨師文等篇遺迹一冊録附
  集後其巻帙與此本合蓋猶舊帙云乾隆四
  十三年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀