KR4d0416 拙軒集-金-王寂 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 拙軒集卷四    金 王寂 撰
 詞
  古漁父詞
一聲欵乃破蒼烟萬頃滄浪蘸碧天黄篾筏頭閑活計
緑蓑衣底懶因縁酉年酒易多卯飲亥日魚收縱午眠
坐笑磻溪太多事夢招西伯渭川畋
  昭君怨江行詞/
[004-1b]
一曲清江環碧兩岸蕭蕭蘆荻烟雨暗西山有無間
有酒須當痛飲百嵗黄粱一枕瞰莫放愁閑上眉端
  㸃絳唇上太夫人夀/
阿母瑶池夢迴風露青㝠曉六宫儀表曹大家風好
滿眼兒孫大國金花誥頭如葆未嘗聞道冷笑西河老
  同前閨思/
疎雨池塘一畨雨過香成陣海榴紅褪燕語低相問
冰簟紗㡡玉骨凉生潤沉烟噴日長人困枕破斜紅暈
[004-2a]
  菩薩蠻春閨/
回紋錦子慇懃織歸鴻㸃破晴空碧上盡最髙樓欄干
曲曲愁 黄昏猶竚立何處砧聲急强欲醉烏程醒時
月滿庭
  同前
鎮犀不動紅鑪窄宿酲惱損金釵客瑞鴨靉彫盤白毫
起鼻端 韓郎雙鬢老箇裏知音少留取麝煤殘臨鸞
學逺山
[004-2b]
  同前迴文題扇圖/
碧空寒露松枝滴滴枝松露寒空碧山逺抱溪灣灣溪
抱逺山 竹疎横岸曲曲岸横疎竹寒鷺宿平灘灘平
宿鷺寒
  採桑子用司馬/才叔韻
西風吹破揚州夢歇雨收雲宻約深論羅帶香囊取次
分 冷烟衰草長亭路銷黯離魂羞對芳罇剛道啼痕
是酒痕
[004-3a]
  同前
馬蹄如水朝天去冷落朝雲心事休論蘸甲從他酒百
分 不須更聽陽闗徹銷盡冰魂惆悵離樽衣上餘香
臂上痕
  同前
十年塵土湖州夢依舊相逢眼約心同空有靈犀一㸃
通 尋春自恨來何暮春事成空懊惱東風緑盡疎陰
落盡紅
[004-3b]
  減字木蘭花送春/
羽書催去落絮飛花縈不住湖上流鶯欲别頻啼三兩
聲 劉郎未到辜負東風何草草今度重來不放桃花
取次開
  同前
髻羅雙綰灔灔修眸秋水剪笑黶顰眉無限閑愁總未
知 虚簷月轉一曲未終腸已斷百斛明珠買得罇前
一醉無
[004-4a]
  同前
湖山明秀荳䓻梢頭春欲透學畫鴉兒多少閑愁總未
知 新聲皓齒惱損蘇州狂刺史一斛驪珠許我罇前
醉也無
  好事近贈妓/
玉帝掌書仙謫向世間初識一種可人情味肖江梅標
格 眉尖多様惜闗山無語淚偷拭别後錦城風月記
河東詞客
[004-4b]
  酒泉子夫人生朝/
褉飲連宵簾捲曉風香鴨噴兒孫羅拜捧金荷沸笙歌
 赤霜袍軟髻嵯峨名在仙班應不老人間嵗月儘飛
梭奈君何
  人月圓再過真定贈蔡特夫/
錦標彩鷁追行樂管領鎮陽春而今重到鶯花應笑老
眼黄塵 憑君問舍彫丘側准擬乞閑身北潭漲雨西
樓横月藜杖綸巾
[004-5a]
  鷓鴣天
秋後亭皋木葉稀霜前闗塞雁南歸曉雲散去山腰瘦
宿雨時來水面肥 吾老矣久忘機沙鷗相對不驚飛
柳溪父老應憐我荒却溪南舊釣磯
  同前
千頃玻璃錦繡堆弄粧人對影徘徊香薰木麝芳姿瘦
酒暈朝霞笑臉開 嬌倚扇醉翻杯莫隨雲雨下陽臺
平生老子風流慣消得冰魂入夢來
[004-5b]
  南鄉子贈妓/并引
  大定甲辰馳驛過通州賢守開東閣出樂府
  縹緲人作累累駐雲新聲明眸皓齒非妖歌
  嫚舞欺兒童者可比怪其服色與噲等伍或
  言占籍未久不得峻陟上游問之云青其姓
  小字梅兒因感其事擬其姓名戲作長短句
  以明日黄花蝶也愁歌之
綽約玉為肌宫額嬌黄淺更宜京洛風塵無逺韻心期
[004-6a]
只有多情驛使知 翠羽剪春衣林下風神固亦竒辛
苦半生誰掛齒顰眉似怨東君著子遲
  醉落魄嘆世/
百年旋磨等閑事莫教眉鎖功名畫餅相謾我冷煖人
情都在這些箇 璠璵不怕經三火蓮花未信淤泥涴
而今笑看浮生破禪榻茶烟隨分與他過
  一剪梅蔡州作/
懸瓠城髙百尺樓荒烟村落疎雨汀洲天涯南去更無
[004-6b]
州坐看兒童蠻語吳謳 過盡賓鴻過盡秋歸期杳香
歸計悠悠欄干凭遍不勝愁汝水多情却解東流
  漁家傲夫人生朝/
前日河梁修褉罷閑庭未拆秋千架萱草堂深飛夀斚
香滿把綵衣蘭玉森如畫 海上麻姑親命駕𤣥霜乞
得宜春夏快約伯鸞冠早掛筠牕下團欒共說無生話
  同前瑞香/
巖秀不隨桃李伴國香未許幽蘭換小睡最宜醒鼻觀
[004-7a]
簷月轉紫雲娘擁青羅扇 半世廬山清夢斷天涯邂
逅春風面茗椀不來羞自薦空戀戀野芹炙背誰能獻
  踏莎行
爆竹庭前樹桃門右香湯浴罷五更後髙燒銀燭瑞烟
噴金獸萱堂次第了相為夀 改嵗宜新應時納祐從
今諸事願勝如舊人生强健喜一年入手休辭最後飲酴
酥酒
  感皇恩謾興/
[004-7b]
天地一浮萍人生如寄畫餅功名竟何益百年渾醉三
萬六千而已過了一日也無一日 韶顔暗改良辰易
失絲竹盃盤但隨意酴醿賞罷更向牡丹叢裏戴花連
夜飲花前睡
  同前贈妓/
寳髻綰雙螺蹙金羅抺紅袖珍珠臂鞲匝十三絃上小
小剥葱銀甲陽闗三疊遍花十八 雁行歴歴鶯聲恰
恰洗盡歌腔舊謳啞坐中狂客不覺琉璃杯滑纒頭莫
[004-8a]
惜與金釵挿
  望月婆羅門懐古/
笑談罇爼坐中驚歎謫仙人烏絲落筆如神喚起小鬟
風味學按古陽春對瓊枝璧月朝暮長新 宦萍此身
嘆别後迹俱陳獨有芳温一念紅淚羅巾憑誰妙手為
寫寄崔徽一幅真聊慰我老眼黄塵
  同前元夕/
小寒料峭一畨春意換年芳蛾兒雪柳風光開盡星橋
[004-8b]
鐵鎖平地瀉銀潢記當時行樂年少如狂 宦遊異鄉
對節物只堪傷冷落譙樓淡月燕寢餘香快呼伯雅要
洗我窮愁九曲腸休更問勲業行藏
  驀山溪退食感懐/
山城塊坐空弔朋儕影撾鼔放衙休悄無人日長門静
折腰五㪷所得不償勞松暗老菊都荒誰為開三徑
及𤓰不代歸計渾無定羈客奈愁何儘消除詩魔酒聖
兒童蠻語生怕閏黄楊争左角夢南柯萬事從今省
[004-9a]
  洞仙歌自為夀/
先生老矣飽閱人間世磨衲簪纓等游戲趁餘生强健
好賦歸與收拾箇經卷藥爐活計 辟寒金剪碎漉蟻
浮香恰近重陽好天氣有荆釵舉案綵服兒嬉隨分地
且貴人生適意也不願堆金數中書願嵗嵗今朝對花
沉醉
  水調歌頭上南京留守/
聖世賢公子符節鎮名邦褰帷一見丰表無語已心降
[004-9b]
永日風流髙會佳夕文字清歡香霧濕蘭釭四坐皆豪
逸一飲百空缸 指呼間談笑裏鎮淮江平安千里烽
燧卧聽報雲牕髙帝無憂西顧姬公累接東征勲業世
無雙行捧紫泥詔歸擁碧油幢
  同前木芙蓉/并引
  戊申季秋月十有九日賞芙蓉於汝南佑徳
  觀酒酣為賦明月幾時有盖暮年遊宦之情
  不能已也
[004-10a]
岸柳飄疎翠籬菊減幽香蝶愁蜂懶無賴冷落過重陽
應為百花開盡天公著意留與尤物殿秋光霽月烱疎
影晨露浥紅粧 奈無情風共雨送新霜嫁晚還驚衰
早容易度年芳祗恐韶顔難駐擬倩丹青寫照誰喚劔
南昌我亦傷流落老淚不成行
  紅袖扶酌酒/
風拂冰簷鎮犀動翠簾珠箔祕壺暖宫黄破萼寳薰閑
却玻瓈甕頭漉雪擘新橙秀色浮杯杓雙蛾小驪珠一
[004-10b]
串梁塵驚落 俗事何時了便可束置之髙閣笑半紙
功名何物被人拘縛青春等閑背我趁良時莫惜追行
樂玉山倒從教喚起紅袖扶著
  大江東去弔舍弟/
長堤千里過睢陽隠約江山如故憶昔斑衣為夀日伯
仲塤箎歌舞博勝香囊笑争𤓰葛膝上王文度西城南
浦月明扶醉歸路 重來華髮蒼顔故人應怪我平生
羇旅仲也風流今已矣俯仰人間今古閼伯層臺六王
[004-11a]
雙廟盡是經行處感時懐舊一襟清淚如雨
  同前美人/
破𤓰年紀黛螺垂雙髻珍珠羅抹婭姹吳音嬌滴滴風
裏啼鶯聲怯飛燕精神驚鴻標致初按梁州徹舞裙微
褪汗香融透春雪 少陵詞客多情當年曾爛賞湖州
風月自恨尋春來已暮子滿芳枝空結湘珮輕抛韓香
偷許空想凌波韈章臺楊柳可堪容易攀折
  同前
[004-11b]
芳姿蕙態笑人間脂粉尋常紅白大抵風流天也惜賦
與梅魂蘭魄袁相名姝謝家尤物縹緲真仙格朝來酒
惡可人一笑冰釋 韓郎老矣情懐鬢絲禪榻花落茶
烟濕心字慇懃通一線千刼消磨不得被底春温樽前
風味囘首傷春客却愁雲散等閑好夢難覔
  瑞鶴仙上髙節度夀/
轅門初射㦸看氣壓羣雄虹飛千尺青雲試長翮擁牙
旗金甲掀髯横策威行蠻貊令萬卒縱横坐畫蕩淮夷
[004-12a]
獻凱歸來斗印命之方伯 赫赫功名天壤歴事三朝
許身忠赤寒陂湛碧容卿輩幾千百看皇家圖舊紫泥
催去莫忘樽前老客願年年滿把黄花夀君大白