KR4d0416 拙軒集-金-王寂 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部五
 提要
 拙軒集六卷  别集類四金/
  臣等謹案拙軒集金王寂撰寂字元老薊州
  玉田人登天徳二年進士厯官中都路轉運
  使諡文肅金史不為立傳元好問中州集載
  其詩入乙集中而仕履亦僅見梗概今以寂
  詩文所著年月事蹟㕘互考證知寂自登第
[000-1b]
  後於世宗大定二年為太原祁縣令十五年
  嘗奉使往白霫治獄十七年以父艱歸明年
  起復真定少尹兼河北西路兵馬副都總管
  遷通州刺史兼知軍事又遷中都副留守二
  十六年冬由户部郎出守蔡州二十九年被
  命提㸃遼東路刑獄章宗明昌初召還終於
  轉運使之職而集中謝帶笏表有世宗饗國
  臣叨與諫員語則又嘗為諫官又有羣言交
[000-2a]
  搆擠臣不測之淵語而丁未肆眚詩有萬里
  湘纍得自新句丁未為大定二十七年世宗
  本紀載是年三月辛亥以皇太孫受冊肆赦
  並與集合是寂之刺蔡州當以人言去國而
  集中情事不具其顛末莫能詳也中州集稱
  寂著有拙軒集北遷錄諸書今北遷錄已失
  傳而好問所選寂詩僅七首及附見姚孝錫
  傳後一首其他亦久佚不見惟永樂大典内
[000-2b]
  所載寂詩文尚多雖好問所摘留别郭熙民
  詩諸聫及蔣一葵長安客話所紀盧植墓詩
  逸句皆未見全篇亦不能盡免於脱闕而各
  體具存可以得其什七矣寂詩文清刻鑱露
  有戛戛獨造之風在大定明昌間卓然不愧
  為作者金代知名之士見於中州集者不下
  百數十家今惟趙秉文王若虚二集尚有傳
  本餘多湮没無存獨寂是編幸於沈埋晦蝕
[000-3a]
  之餘復顯於世而文章體格亦足與滹南滏
  水相為抗行謹甄第裒綴釐為六卷俾讀者
  攬其崖畧猶得以考見金源文獻之遺是亦
  可為寳貴矣乾隆四十年十一月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀