KR4d0377 蘭臯集-宋-吳錫疇 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 蘭臯集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案蘭臯集二巻宋吴錫疇撰錫疇字
  元倫休寕人廣南西路安撫使儆之從孫處
  士垕之子也錫疇四嵗而孤刻志扵學慕徐
  稚茅容之為人師事程若庸所傳授甚正咸
  淳間南康守葉閶聘為白龍洞書院堂長不
[000-1b]
  赴所居每藝蘭自况因以蘭臯為號集中存
  詩無多盖皆晚年所自删定者儆所作竹洲
  集氣體髙邁錫疇承其家學故吟咏亦多有
  可觀宋末名流交相引重如題林逋墓之清
  風千載梅花共説著梅花定説君則為吕午
  所賞春日之燕未成家寒食雨人如中酒落
  花風則為方岳所賞而山居詩十首漸造平
  淡陸夢發羅椅輩尤亟稱之此外佳句之見
[000-2a]
  於集中者尚頗不乏葢其刻意清頴雖不免
  過&KR0881尖新而視宋季庸腐率易之作尚能稍
  開生面宜諸家之揄揚不置也乾隆四十三
  年九月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校官臣/陸 費墀
[000-3a]
蘭臯集序
曩見馮深居言舊客海寜之漁亭枚舉吟社起自竹洲
之客汪柳塘以下二十餘人一時雅集不減山陰余生
晚學後僅及事竹坡吕公其序竹洲諸孫蘭臯君之詩
實目擊之私竊謂曰此客亹亹逼人俛仰三十年憂患
來歸依然倦翼故林之喜吳君袖新吟過余鶴立清秋
今猶昔也讀徹至山居雜言憮然曰浸近平淡矣誠齋
老子每官每集每集每變每變每進蘭皋嗜詩如嗜炙
[000-3b]
世間利達事不入其心予知君之進於詩未艾也他日
相逢珊瑚扶疎髙三四尺端不止如今詩之所觀咸淳
七年重九陸夢發書