KR4d0367 叠山集-宋-謝枋得 (master)


[013-1a]
疊山集卷之十三 里生潭䂖黃溥編
 表
  賀玄天上帝生辰表三月三日
臣某言伏為今月初三日恭遇上聖降誕休辰者帝
降人寰必真元之㑹合民懷天徳逢初度以懽愉宇
宙昌期華夷同慶臣誠懽誠抃頓首頓首切以虹流
瑞彩天開秋昊之神龍噀祥波佛現世尊之聖受大
極兩儀之正鍾三光五嶽之全䔍生髙真孰若華旦
恭惟玉虚師相玄天上帝北辰合徳春日同仁賛化
玉淸道生天而至妙調元金闕功裨帝以難名契真
[013-1b]
宰於東皇對長生之南極乾坤比壽永覆載於萬靈
日月齊光常照臨於六合臣欣逢瑞節難報鴻㤙有
始有初歳歳今辰之歌舞無窮無極人人洪造之生
成臣無任瞻天望聖懽抃慶快之至謹奉表百拜稱
賀以聞臣誠懽誠抃頓首頓首謹言
  又
臣聞天生大聖實輔相於元工民受洪㤙冝懷思其
初度對玉虚而稱慶睇金闕以敷忱臣中謝切以白
帝之司三秋史紀虹流之旦素王之存諸夏轉言麟
紱之辰能奉若於皇穹宻綱維於人極𬗟想發祥之
[013-2a]
始誰無尊道之誠伏念臣一善蔑聞百殃寧免逢南
方之䘮亂何地逃生賴北極之明靈助天濟世聞此
日騎箕之瑞効衆星拱斗之儀有始有初豈不知於
帝力無窮無極期永庇於人寰伏碩洪造垂仁髙真
錫福回乾坤之和氣掃飈霧之妖氛念昔䧏神救萬
民之微命自今悔道開億載之太平臣無任瞻天仰
聖激切屏營之至
  許旌陽飛昇日賀表
仙䧏塵寰體天心而濟世帝嘉神績乗秋氣以昇霄
華貊歡聲古今盛事臣中賀臣聞赤虬紫霧聞仙子
[013-2b]
之逺遊黃鶴白雲想至人之髙舉孰若一門之積徳
盡超八極以登天恭惟真君道極髙明誠參化育驅
龍蛇於境内旣成神禹之功挈雞犬於雲中不假淮
南之鼎慕真風而雖遠遇華旦而難忘臣欲報恩仁
敬修賀禮苾苾蘋蘩之薦依依葵藿之誠日月齊光
長戴神明之徳乾坤有造碩為仁壽之民臣無任激
切屏營之至
疊山集卷之十三