KR4d0352 恥堂存稿-宋-高斯得 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 恥堂存稿八巻  别集類三宋/
  臣/等謹案恥堂存稿宋髙斯得撰斯得字不
  妄卭州蒲江人紹定二年進士李心傳辟為
  史館檢閲遷秘閣校勘累官端眀殿學士簽
  書樞宻院事兼参知政事為留夢炎所搆罷
  官予祠宋亡隐居苕霅間而卒事蹟具宋史
[000-1b]
  本傳斯得父稼端平間知沔州與元兵戰殁
  斯得能以忠孝世其家其立朝謇諤盡言惟
  以培養國脉搏擊奸邪為急務理宗至稱為
  硬漢本傳載所論奏凡十餘事多當時切要
  之圖今集中所存奏䟽僅及十篇與本傳相
  較已不能無所遺脱然其於宋末廢弛欺蔽
  之象痛切敷陳皆凛然足以為戒其書事諸
  萹㨿所親歴紀録真確尤足以禆宋史之缺
[000-2a]
  佚至其生平遭遇始沮於史嵩之中厄於賈
  似道晚擠於留夢炎不得大行其志舉凡憫
  時憂國之念一槩寄之於歌詩雖其抒冩胸
  臆間傷率易用韻亦時欠檢㸃而感懐紀事
  要自有激昻沈鬰之觀如西湖競渡三麗人
  行諸首俱可補姦臣傳之所遺雷異雞禍諸
  萹亦可増五行志之所未備徵宋末故事者
  得是集而参考之其洵足稱詩史矣案本傳
[000-2b]
  載斯得所著有恥堂文集行世眀葉盛菉竹
  堂書目亦有恥堂集七册而皆不言卷數其
  後遂亡佚不傳蔵書家罕有著録厲鶚撰宋
  詩紀事採摭極博亦無斯得之名今從永樂
  大典各韵中掇拾排次釐為文五巻詩三巻
  用存其槩而仍以元龔璛原序冠之於前至
  樂語三首體近俳優殊非正格今以原集所
  有姑附録巻末而於刋本則並從刪削焉乾
[000-3a]
  隆四十二年三月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
宋季權臣柄政類惡直醜正故其賢人君子不得安於
朝廷之上放棄江湖之間若恥堂髙公尤為時所媢嫉
而天下後世以其人不用為恨者也公鶴山先生魏文
靖公外兄之子早年試㑹闈奉大對受告君指要於叔
父終其身㒺敢墜淳祐間繇學省以論時政詆斥嵩之
既而憸腐相仍取敗者益甚屢以祕監召不起竭思誠
辭根極事機寤寐矢之未嘗䘏其私晚與廟議殛似道
[000-4b]
以快人神之憤更以不容去位而亦無可為者矣遯跡
霅川飢不復療時則藩翰如劉伯宣夾谷士常求一識
面惟耉成人知訓至今人兩賢之公之仲子純彦韓孺
甫居吳中與予同里巷者二十年竊獲闚所著述易詩
皆有説諸史有抄杜佑通典有増損若孝廟實録則嘗
秉筆太史氏卒就遺編以自靖獻者也韓孺沒二子㓜
徃之錢塘聞其客授以養母不墜家傳去年以書來曰
吾祖存藁尚論之士儀圖之若詩篇奏䟽已刋摹若干
[000-5a]
巻子實知吾家世盍叙其梗槩焉予拜受而敬贊曰廪
廪乎屈原之離憂懇懇乎劉向之先見不幸而無一不
驗矣先生之志亦足悲夫先生蜀人也坡公當熈豐變
法時顯譏深刺犯難而不顧亦獨何心在當時君相猶
或感悟耳迨崇觀後倡為豐亨豫大之説雷同一聲豈
無君子豈能忘其君進而諫之孰其從退而諷切孰其
聼哉沿今以遡古王者之跡熄而詩亡詩亡而春秋作
要不過使人無以致其忠君愛國之心於是家國天下
[000-5b]
隨之耳嗚呼昔吾先正其言眀清即其所傳有闗於人
心世道之故人能不興起於是乎盖名山之藏次第出
矣龔璛序