KR4d0247 義豐集-宋-王阮 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 義豐集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案義豐集一巻宋王阮撰阮字南卿
  徳安人王韶之曾孫隆興元年進士仕至撫
  州守召入奏韓侂胄欲見之卒不往怒使奉
  祠歸廬山以終阮少謁朱子於考亭朱子知
  南康時阮又從遊故集中有唱酬之作阮之
[000-1b]
  歸也朱子惜之謂其才氣術略過人而流落
  不偶集首有淳祐癸夘呉愈序謂其文無一
  字無來處論邊事則鼂賈其倫為記銘則韓
  栁其亞今其文集未見所存僅詩一巻盖傳
  録者以全集之序弁詩之首也劉克莊嘗跋
  其詩謂髙處逼陵陽茶山陵陽者韓駒茶山
  者曾幾也岳珂桯史稱阮學於張紫㣲載其
  萬杉寺唱和絶句及重過萬杉寺絶句紫㣲
[000-2a]
  者張孝祥也曾詩祖述黄庭堅張詩則摹擬
  蘇軾韓詩則出入於蘇黄今觀阮詩驛騎于
  兩派之間各得一體克莊及珂所述固皆為
  近實矣珂又記阮所作詩號義豐集刻於江
  畔校官馮椅為之序是阮詩本有單行之本
  不知何以佚去椅序易以愈序也乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
義豐集序
觀士大夫言行當于其大節不顓于文藝也劉禹錫桞
宗元述作雄深法度嚴宻發纎穠於簡古寄至味於淡
泊非餘子所及然坐王叔文黨君子惜之士大夫欲為
君子者苟人不已知世不吾以則有致命遂志而已窮
居不損焉乃若俛仰隨時僥倖得志雖有才美不足觀
也已慶元初孽臣竊柄士大夫倚為泰山其門如市吾
邑王公先生以蓍蔡之明冰霜之操未嘗一躡其門晚
[000-3b]
官臨川陛辭奏事柄臣使密客誘致之迄弗徃見奉祠
而歸優游山間無一毫隕穫意此曽子所謂𢎞毅之士
歟先生所為文無一字無來處葢其多識前言徃行以
蓄其徳而又深於憂患才老而氣定故流於既溢之餘
嶄然出入意表自其省闈三筞辭嚴而義偉已不肯為
舉子之文矣厥後論邊事則鼂賈其倫也為記銘則韓
桞其亞也其詩如題浯溪碑蘭亭記金山廟之類折衷
古人之得失發越詞令所未言至於感物興懐酬唱嘲
[000-4a]
詠筆力雄放皆有深意杜少陵其比也頋其平生大志
欲禆國論扶王室盡心所事以光祖閥則有在彼而不
在此者一不獲伸賚志沒地而以文藝稱于世抑其土
苴云耳愈少之時嘗操几杖從先生游今老矣髙山景
行之思猶日往月來于懐也其子且為邑惠之博羅稡
其文鋟梓以歸屬愈識其巻首藐焉晚進何敢措一辭
獨念前軰典刑之老中原文獻之裔去世逾逺一時出
處大節後生鮮有聞者孟子曰誦其詩讀其書不知其
[000-4b]
人可乎故為述其槩云淳祐癸邜夏六月甲子里人呉
愈序