KR4d0229 梁谿遺稿-宋-尤袤 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 梁谿遺稿    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案梁谿遺稿二巻宋尤袤撰袤有遂
  初堂書目已著録宋史袤本傳載所著有遂
  初小藁六十巻内外制三十巻陳振孫書録
  解題載梁谿集五十巻今並久佚
  國朝康熈中翰林院侍講長洲尤侗自以為袤
[000-1b]
  之後人因裒輯遺詩編為此本葢百分僅存
  其一矣厲鶚作宋詩紀事即據此本為主而
  别摭三朝北盟㑹編所載淮民一首茅山志
  所載庚子嵗除前一日逰茅山一首荆溪外
  紀所載逰張公洞一首揚州府志所載重登
  斗野亭一首郁氏書畫題跋記所載題米元
  暉瀟湘圖二首後村詩話所載逸句四聫而
  去年江南荒兩聯即淮民謡中之語前後複
[000-2a]
  出良由瑣碎捃拾故失於檢核知其㪚亡已
  甚不可復収拾也方回嘗作袤詩跋稱中興
  以來言詩必曰尤楊范陸誠齋時出奇峭放
  翁善為悲壯公與石湖冠冕佩玉度騷婉雅
  則袤在當時本與楊萬里陸游范成大並駕
  齊驅今三家之集皆有完本而袤集獨湮没
  不存葢文章傳不傳亦有幸不幸焉然即今
  所存諸詩觀之殘章斷簡尚足與三家抗行
[000-2b]
  以少見珍彌增寶惜又烏可以殘賸棄歟乾
  隆四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
梁谿遺稿序
宋南渡後以詩齊名者四家楊廷秀所稱尤蕭范陸是
已千巖詩學于曾幾吉甫授之姜夔堯章當時劉潛又
許為誠齋敵手而方萬里謂其詩苦硬頓挫而極其工
使不早死雖誠齋猶出其下蓋為詩家矜許若是顧其
詩曾刋于永州歳久散失而尤公梁谿集五十巻公之
孫藻鋟木新安焚于兵火故范陸詩盛行而尤公之作
流傳者寡蕭特僅見其數首而已後之論者遂易之曰
[000-3b]
尤楊范陸於是蕭愈湮晦至有不能舉其姓氏者翰林檢
討西堂先生自梁谿徙吳實文簡裔孫慮公之詩文罕
傳于世乃抄撮其僅存者為二巻鏤板行之屬其同年
友秀水朱彝尊為之序予因摭其大畧書之簡端蕭西
江人諱徳藻字東夫别字千巖潛夫稱其咏梅絶句有
云湘妃危立凍蛟背海月冷挂珊瑚枝又云百千年蘚
著枯樹一兩㸃花供老枝造句奇崛洵足與文簡公梁
谿西畔小橋東之作竝傳者也