KR4d0224 羅鄂州小集-宋-羅願 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部四
 鄂州小集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案鄂州小集六巻附録二巻宋羅願
  撰願有爾雅翼已著録淳熙甲辰願由知南
  劍州改鄂州乙已卒于官州佐劉清之為刋
  其遺稿名鄂州小集止六巻史稱十巻與原
  集不合葢宋史多訛不足為據此本巻數雖
[000-1b]
  符然編次無法又以新安志中小序二篇入
  之疑經後人掇拾而成亦非其舊也願父汝
  楫助秦檜以害岳飛犯天下之公怒而願學
  問該博文章高雅乃卓然有以自立不為父
  惡之所掩其淳安社壇記朱子自謂不如其
  爾雅翼後有方回跋曰回聞之先君子南渡
  後文章有先秦西漢風惟羅鄂州一人甫七
  嵗能為青草賦以夀其先尚書少長落筆萬
[000-2a]
  言既冠乃數月不妄下一語其精思如此又
  曰小集僅文十之一劉公清之子澄所刋晦
  庵謂其文有經緯當欲附名集後又謂羅端
  良止此可惜葢年止四十餘使老夀進未艾
  也鄭玉作是集序亦曰其陶令祠堂記張烈
  女廟碑詞嚴理暢至于論成湯之慙徳則所
  以著千古聖賢之心明萬世綱常之正云云
  朱子當南宋初方回當宋末其推重如出一
[000-2b]
  轍知一代作者于願無異詞矣今所傳者雖
  未必淳熙之原本實皆願之異本要足貴也
  後二巻附願兄頌願弟頎願姪似臣之文末
  又有明人月山録一巻冗雜鄙陋葢願之疎
  族因刋是集而竄入之冀附以傳殊為疣贅
  今存頌頎及似臣之文而所謂月山録者則
  竟從刪汰焉乾隆四十六年正月恭校
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
     總 校 官臣/陸 費 墀