KR4d0175 雲溪集-宋-郭印 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 雲溪集十二巻   别集類三宋/
  臣等謹案雲溪集十二巻宋郭印撰印詩數
  百篇散見永樂大典各韻中皆題曰雲溪集
  而宋史藝文志及諸家書目均未著録惟厲
  鶚輯宋史紀事載印為成都人政和中進士
  而亦不詳其官爵所録詩僅二首一從全蜀
[000-1b]
  藝文志摘出為遊大隋山詩一從四川總志
  摘出則即集中遊下巖寺詩是也今按集中
  有雲溪雜詠小序自題亦樂居士且稱性嗜
  水竹經營二十載始得一畝之園云云則雲
  溪乃其别墅之名又有過銅梁縣詩云攝職臨
  兹邑於今五十年又仁壽縣山齋詩云隨牒
  幾推遷銅章領巖邑又次韻宋南伯云衰遲
  來作邑勞苦劇萬狀則嘗累任縣令晚始退
[000-2a]
   居又贈劉元圭詩今年歲八十之語則其齒
   亦躋上壽觀所作養生歌及讀易詩盖有得
   於導引之術者其交游最宻為曽慥計有功
   等皆一時博雅之士則印亦勝流矣特以集久
   不傳故録宋詩者遂罕能稱述耳今据永樂
   大典所載分體編輯釐為十二巻其詩才地
   稍弱未能自出機杼而清詞雋語瓣香實在
   眉山以視宋末嘈雜之音固為猶有典刑矣
[000-2b]
   乾隆四十六年九月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀