KR4d0169 默成文集-宋-潘良貴 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 黙成文集巻二
      宋 潘良貴 撰
 謝張丞相啟
退即山林久濶寒暄之問仰瞻斗極徒頒次舎之光誠
雖切于飛馳禮遂成於逋慢祗以為媿不能自文竊惟
神物之䕶持宜有福祥之單厚輒申悃愊敢候茵慿恭
惟某官望重百僚名聞九牧出處係朝廷之輕重道徳
[002-1b]
為人倫之表儀光滉咸池夾輔中天之皎日威申華夏
蕩除四塞之妖氛更險夷而節義愈明被謗傷而功庸
益著迨膺申命起䕶价藩微雲之滓太清曽何傷於盛
徳大旱而作霖雨實有望於嘉猷諒無煖席之期即拜
賜環之命顧惟無似深沐厚恩早䝉公緒之噓枯繼辱
祁奚之舉類蘭臺适體屢興嘆於沈英紫槖持荷更叨
榮於取頴中縁禍變分絶生存雞骨支牀僅留食息魚
書染素莫効勤劬居然星紀之薦更藐爾珠廷之在望
[002-2a]
嵗聿云暮道阻且長井越參旗夐隔轅門之拜衮裳綉
芾佇聞黄閣之開願益惠於生靈用亶符於睿眷傾依
之切敷叙奚殫
 賀翟㕘政啟
恭審光膺帝制㕘秉國鈞六星比而三台色齊識天心
之所屬百僚喜而萬夫悦服慰人望之咸歸竊以自古
治亂之分常係人材邪正之用泛觀百家諸子皆苦口
而丁寧遐想九夷八蠻悉望風而進退非特時勢之必
[002-2b]
至抑亦人心之所同惟其正不勝於邪是以亂常多於
治方今國家之患顧不在茲遂使幅&KR0695靡寧莫知所向
倘匪老成之出曷扶危殆之基荷上穹之未忘庶斯民
之可救伏惟某官佐時人傑間世英賢瑞玉無瑕大寶
儼陳於清廟霜筠有節孤風獨厲於嵗寒蜚聲騰譽於
三朝歴險更夷而一致江湖雖適常懐觀闕之心鐘鼎
既安何異山林之性方主上無多難之畏而左右惟正
人之求用圖再造之功宜趨我公之入固將以大忠經
[002-3a]
世以至誠格天問國事萬變而不窮陳王業七月之所
致掃骫骳懐奸之俗伸耿介有氣之風使乾坤無震蕩
之憂生靈措休息之地詢之天下誰曰不然某性質凡
愚學術固陋素乏趨承之幸遽䝉特達之知昔掌禮闈
嘗與甄收之列迨承宻㫖復叨論薦之榮念此恩不忘
於須㬰雖多言莫致其萬一陽德純粹物候清和仰祈
順時倍保鈞重瞻依頌禱不勝下情
 答雷公達
[002-3b]
諭以聚書飲酒為樂此吾人之習氣也然酒不可多飲
大率此物入口則昏過量則亂聖人於書特作誥一篇
易六十四卦終以濡首為戒禮使人飲酒終日而不得
醉蓋禍患多生於此既作郡尤宜節慎也老而讀書不
須務博當研味聖賢立言指歸以洗心勵行則老而益
精明士人至晚年倒行而逆施之者十常八九正為不
解讀書耳僕自喻為昏鏡喻書為磨鏡藥當用此藥擦
磨塵垢使之通明透徹而後已若積藥鏡上而不施磨
[002-4a]
擦之功反為鏡之累故知托儒為奸如張禹孔光之徒
曽不若庸夫愚婦也公以為何如萬里通書不敢效常
人作䛕言以孤逺意此狂友故態也幸一笑納之
 啟李太發即莊簡公/李光也
言念粤従初仕雖為道義之交逮此晚年未托葭莩之
好靜惟寒族敢議通婚既䝉金石之嘉言用致筐箱之
菲幣伏承令女小娘子資涵粹美秀夙著於閨房某姪
畤質本戅愚學初聞於詩禮式因媒妁願結絲蘿將親
[002-4b]
迎於大門庶承祧於宗祀其為媿佩罔罄敷陳
 答田氏禮書田經國公之姊丈/而武公之甥也
伏承髙明之従弟武乃吾姊之子而某之甥也吾姊為
田氏婦三十年矣老而益貧某欲以長女妻武俾之左
右奉承焉此素志也茲承申之以媒妁致之以雁幣敢
不拜嘉
 
 黙成文集巻二