KR4d0168 栟櫚集-宋-鄧肅 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 栟櫚集    别集類三宋/
 提要
  臣等謹案栟櫚集十六巻宋鄧肅撰按王明
  清揮麈後録稱宣和壬寅艮岳成徽宗御製
  記李質曹組各獻賦獨太學生鄧肅上十詩
  備述花石之事其末句云但願君王安萬姓
  圃中何日不春風詔屏逐之靖康初李伯紀
[000-1b]
  啟其事薦其才召對賜進士出身後為右正
  言著亮直之名於當日肅字志宏南劍人有
  文集號栟欄遺文三十巻詩附集中云云即
  其人也今本僅詩一巻詞一巻文十四巻與三
  十巻之数不符殆散佚不完又經金人重編
  歟當張邦昌之僭立也肅間行奔赴南京其
  擢右正言即在是時大節與杜甫畧相似其
  靖康迎駕行後迎駕行等篇亦頗近甫奉先
[000-2a]
  諸作南北宋間可謂篤勵名節之士又唐宋
  以來學者皆尊揚雄熈寕中遂至配享而肅
  書揚雄事獨指為叛臣無可容於天地之間
  與沈與求疏論王安石過尊揚雄未知孰為
  先後然均在朱子綱目書莾大夫之前考陸
  深溪山餘話載肅與朱子父松相善有醉留
  冠帶以質紙筆之戲肅有寄朱韋齋詩即道
  其事然則綱目之斥揚雄得無傳肅之説乎
[000-2b]
  其識如是宜其立身有本末矣乾隆四十四
  年三月㳟校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
欽定四庫全書  集部四
 栟櫚集目録   别集類三宋/
 巻一
  詩一
 巻二
  詩二
 巻三
  詩三
[000-3b]
 巻四
  詩四
 巻五
  詩五
 巻六
  詩六
 巻七
  詩七
[000-4a]
 巻八
  詩八
 巻九
  詩九
 巻十
  詩十
 巻十一
  樂府
[000-4b]
 巻十二
  奏劄
 巻十三
  文
 巻十四
  書
 巻十五
  序
[000-5a]
 巻十六
  記一
 巻十七
  記二
 巻十八
  記三
 巻十九
  題跋上
[000-5b]
 巻二十
  題跋下
 巻二十一
  啟
  簡
 巻二十二
  祭文
 巻二十三
[000-6a]
  疏語
 巻二十四
  誌銘
 巻二十五
  評論