KR4d0152 建康集-宋-葉夢得 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部四
 建康集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案建康集八巻宋葉夢得撰夢得有
  春秋傳已著録陳振孫書録解題載夢得總
  集一百巻審是編八巻今俱不傳又載建康
  集十巻乃紹興八年再鎮建康時所著此本
  八巻與振孫所記不合書末有其孫輅題跋
[000-1b]
  亦云八巻其為書録解題屢經傳寫誤以八
  巻為十巻抑或舊本殘缺亡其二巻後人追
  改輅跋以偽稱完帙則均不可考矣夢得為
  蔡京門客章惇姻家當過江以後公論大明
  不敢復嘘紹述之焰而所著詩話尚尊熙寧
  而抑元祐往往於言外見之方回瀛奎律髓
  於其送嚴壻北使一詩論之頗詳然夢得本
  晁氏之甥猶及見張耒諸人耳濡目染終有
[000-2a]
  典型故文章髙雅猶存北宋之遺風南渡以
  後與陳與義可以肩隨尤揚范陸諸人皆莫
  能及固未可以其紹聖餘黨遂掩其詞藻也
  乾隆四十六年二月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀