KR4d0142 老圃集-宋-洪芻 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 老圃集二巻   别集類三宋/
  臣/等謹案老圃集二巻宋洪芻撰芻字駒
  父南昌人紹聖元年進士靖康中官至諫
  議大夫後謫沙門島以卒劉克莊後村
  詩話曰三洪與徐師川皆山谷之甥龜父警
  句往往前人所未道然早卒惜未多見駒父
[000-1b]
  詩尤工陸游老學菴筆記亦極稱其竄海島
  詩烟波不隔還鄉夢風月猶隨過海身句盖
  當時文人頗重之然芻之竄也楓忩小牘謂
  坐為金人括財太峻頗稱其寃今考王明清
  玉照新志所載則芻實於根括金銀之時入
  諸王邸中以勢挾内人唱歌侍酒得罪名教
  殆不容誅當時僅斥海濵殊為佚罰其人如
  是其詩本不足重輕特其學有師承深得豫
[000-2a]
  章之格但以文論固不愧酷似其舅之稱録
  六朝人集者存沈約范雲録唐人集者存沈
  佺期宋之間就詩言詩片長節取亦古來著
  錄之通例也宋史藝文志載老圃集一巻乆
  佚不傳宋詩紀事僅從諸地志類書中捃摭
  數篇不及百分之一惟永樂大典所載尚得
  一百七十首殆當時全部收入與以篇帙稍
  多謹釐為上下二巻以便循覧焉乾隆四十
[000-2b]
  六年三月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀